Algemene Voorwaarden QAssurance BV

Dit zijn de algemene voorwaarden van QAssurance BV, gevestigd te Rotterdam, Van Nelleweg 1, 3044 BC, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

QAssurance BV

Dit zijn de algemene voorwaarden van QAssurance BV, gevestigd te Rotterdam, Van Nelleweg 1, 3044 BC, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30214560.

Artikel 1 Algemeen

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van QAssurance BV, hierna te noemen de opdrachtnemer, met derden, hierna te noemen de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2      Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen pas officieel tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en nadat de overeenkomsten in tweevoud zijn opgemaakt en ondertekend door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

1.3      De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de opdrachtnemer zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd.

Artikel 2 Prijs

2.1      Het honarium voor een opdracht bestaat uit een voorcalculatie op basis waarvan de werkelijke prijs door nacalcutatie wordt berekend of op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijs.

2.2      Alle bijkomende kosten, waaronder eventuele administratieve kosten, reis- en verblijfskosten en reistijd, worden volgens standaard vergoedingen van de opdrachtnemer in de prijs doorberekend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2.3      De opdrachtnemer is vrij prijswijzigingen door te voeren gedurende een opdracht in het geval van wetswijzigingen, sociale lasten, premies of enige andere maatregel vanuit overheidswege of andere wettelijke bepalingen leiden tot verhoging van de kosten voor de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is vrij deze verhoging per ingangsdatum door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Facturering en betalingsvoorwaarden

3.1      De facturering vindt plaats in gelijke tweewekelijkse termijnen of indien de de duur van de opdracht korter is dan één maand, op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip van einde van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (Opmerking: in Nederland worden uw persoonsgegevens gedeeld met onze financierder, de Rabobank.)

3.2      De betaling van de factuurbedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De betaling vindt uitsluitend plaats direct aan de opdrachtnemer en heeft plaatsgevonden, zodra de opdrachtnemer daadwerkelijk over het geld kan beschikken.

3.3      Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt na de vervaldatum de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet de opdrachtnemer op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

3.4      Indien de betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer eenzijdig de uitvoering van de opdracht opschorten.

3.5      In het geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.6      Indien de opdracht is verstrekt door meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

Artikel 4 Inhoud en uitvoering van de opdracht

4.1      De opdrachtnemer zal de inhoud van de opdracht schriftelijk vastleggen. In de overeenkomst worden tevens de wijze van uitvoering van de opdracht en de voorcalculatie vastgelegd.

4.2      De opdrachtnemer zal alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van bij de opdrachtnemer onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk is. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3      De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team van de opdrachtnemer wijzigen, indien de opdrachtnemer meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. In overleg kan een teamwijziging ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.

4.4      De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van de opdrachtnemer.

Artikel 5 Duur en einde van de opdracht

5.1      De duur en levertijd van de opdracht is gebaseerd op basis van de voorcalculatie van de opdrachtnemer. De voorcalculatie is indicatief, tenzij een bepaalde levertijd schriftelijk uitdrukkelijk is gegarandeerd.

5.2      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Bij niet tijdige verstrekking heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3      Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, waaronder ziekte, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer kan worden verwacht, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding.

Atrikel 6 Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met werkenemer

6.1      Het is de opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst of binnen één jaar na beëindiging daarvan, zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aan te gaan met, dan wel over te gaan tot aanstelling van een werknemer van de opdrachtnemer, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met de opdrachtnemer.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1      Onverminderd het bepaalde in Artikel 7 van de voorwaarden, behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Wet op Auteursrechten.

8.2      Alle door de opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, technieken, instrumenten en software, die in de opdracht zijn opgenomen blijven het eigendom van de opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Deze mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

8.3      De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Ontbinding

9.1      Onverminderd het bepaalde in Artikel 3 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

9.2      In de gevallen dat na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden betreffende de opdrachtgever of de door de opdrachtnemer gevraagde zekerheid voor nakoming van de verplichtingen uitblijft en de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

9.3      Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 10 Reclames of klachten

10.1   De opdrachtgever kan bij een aantoonbaar gebrek aan prestaties van de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen door uiterlijk zeven dagen na constatering de redenen van beëindiging in een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer te melden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste dertig dagen.

10.2   Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen, vervalt het recht op reclame.

10.3     Klachten over facturen dienen uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

11.2   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en dit door de opdrachtgever binnen een redelijke termijn schriftelijk aan de opdrachtnemer is gemeld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1   Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen de partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Algemene Voorwaarden QAssurance BV' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: