iMIS Food business benefit analyse

Benefit Analyse: vergelijk de huidige situatie en de gewenste situatie, met de voordelen van het implementeren van iMIS Food voor u levensmiddelen bedrijf.

Benefit Analyse

Hier volgt de Benefit Analyse:

 iMIS implementatieHuidige situatie (IST)Gewenste situatie (SOLL)Voordeel
100Voorbereiding iMIS Food systeem    
101 iMIS Food specificaties opsturen voor server configuratieeigen methodiekalle informatie op 1 server op locatie bedrijf veilig op locatie, werkt ook zonder internet en recepten veilighoe meer data op de server, hoe makkelijker automatisch rapportages kunnen worden gegenereerd
102 32 mappen systeem plaatsen32 mappen worden niet gebruiktinformatie en rapporten in 32 mappen plaatsoverzicht welke informatie aanwegzig is en ontbreektstatus binnen bedrijf
110HACCP en wetgeving: eisen waaraan moet worden voldaan    
111 HACCP studie validatie & verificatieeigen methodiekiMIS Food methodiek en link met portal aangaande wetgeving en gevarenoverzichtelijke HACCP studie, die wekelijks wordt gecontroleerdstatus HACCP in relatie tot wetgeving en standaarden
112 Wetgeving: HACCP en NVWA zakeneigen methodieklink met compliance portal aangaande wetgeving en gevarenup to date met wetgeving en standaardennieuwste wetgeving en standaarden relevant voor bedrijf
113 Flowchartseigen methodiekstroomschema's in handboek met relatie naar de HACCP studie en controlepuntenalle stroomschema's continu up to date en maandelijks besproken in HACCP overlegstatus stroomschema's
114 Logo voor de borden en HACCP postergeen bordenborden met instructiesup to date met werkwijze in handboekstatus welke borden waar in het bedrif ter naleving regels
120 Implementatie handboek    
121Uitleg handboeksysteem en trainingeigen methodiekiMIS Food werkwijze omschreven in handboek aangaande iMIS Food systeem en HACCPwerken volgens geintegreerde methodiek wat betreft alle iMIS Food onderdelendoor alle iMIS Food onderdelen te gebruiken kunnen zowel rapportages aangaande wetgeving en standaarden worden gemaakt als de naleving ervan
122Activeren generieke iMIS informatieeigen methodiek80% van de kunnen door iMIS Food worden vernieuwd en bijgehoudencontinu voldoen aan EU wetgeving, BRC, IFS, FSSC22000, zonder zelf alles bij te moeten houdenstatus naleving wetgeving en standaarden en continu voorbereid op onaangekondigd bezoek
123Bepalen bedrijfsspecifieke informatie aan oa procedures en instructieseigen methodiekhuidige noodzakelijke procedures en instructies linken met de HACCP studie en stroomschema'saantoonbaar voldoen aan de HACCP beheersingstatus HACCP beheersing en CCP's
124Toevoegen van de bedrijfsspecifieke informatieeigen methodiekactiveren bedrijfskritische instructiesiedereen continu op de hoogte van de nieuwste versiesstatus instructies en wie dit heeft opgesteld en gelezen
125Introductie van het nieuwe handboeksysteem aan de collega'seigen methodiekhandboek voor iedereen toegankelijknormeis en altijd werken volgens de nieuwste eisenstatus wie op de hoogte is van het handboek
130Implementatie auditsysteem    
131Uitleg en trainingeigen methodiekuitvoeren controlerondes met iMIS Food, waardoor de HACCP en kwaliteitsstandaarden aantoonbaar worden beheerstlogica tussen HACCP, handboek en controles waardoor de studie en beheersing real-time is te controleren, en iedereen weet of aan alle eisen wordt voldaanop dagniveau weten of alle controles zin uitgevoerd en openstaande acties tijdig worden opgepakt
132Bepalen van gewenste controlerondes en frequentieeigen methodiekcontroleschema voor iedereen toegankelijk en uitvoerbaarop ieder moment weet het hele bedrijf wie wat moet controleren en hoeop ieder moment weten wat de status is van controles en ook bij onverwacht extern bezoek is er geen verrassing
133Inventariseren bedrijfsspecifieke informatie voor de controlerondeseigen methodiekinzicht in welke ronde wanneer door wie is opgesteldwanneer een machine wordt vernieuwd moeten ook bijvoorbeeld de glasronde en schoonmaakronde worden aangepastweten dat de inhoud van de controlerondes klopt enhet juiste wordt gecontroleerd
134Aanmaken van bedrijfsspecifiek auditsysteemeigen methodiekkoppelen van het controlesysteem aan de normeisen en frequentieautomatisch kunnen rapporteren dat volgens plan wordt gewerkt en waarom dit plan wordt uitgevoerdweten wat de status is van de uitvoering en waanneer wie de inhoud van de controlerondelijkst heeft veranderd
135Toevoegen van gewenste gebruikers aan auditsysteemeigen methodiekweten wie welke ronde wanneer moet uitvoeren en welke eisen worden gesteld aan de controleurinstructies in het handboek direct opvraagbaar door degene die de controle moet uitvoerenweten wie wanneer wat heeft gecontroleerd en of deze persoon ook hiertoe is gerechtigd
136Inrichten van de handhelds met controlerondeseigen methodiekcontrolerondes altijd up to date op pc, tablet en telefoonaltijd de juiste versie uitvoeren van de controlewaarmee is door wie welke controle uitgevoerd
137Introductie van het nieuwe auditsysteem aan de collega'seigen methodiekhet hele bedrijf weet hoe wordt gecontroleerdeen eenduidige manier van werken en controlerenwie voert wanneer welke controle uit en wat is de status van openstaande acties
140 Implementatie specificatiemanagementsysteem (SpecCheck)    
141Uitleg specificatiemanagementsysteem en trainingeigen methodiekwerken volgens de procedures in het handboek aangaande specificaties en etiketteringuniforme manier van werken die voldoet aan alle normeisen en minder kans op foutenweten welke specificaties en etiketinformatie wanneer door wie is opgesteld en goedgekeurd
142Opvragen recente grondstofspecificaties en eigen methodiekwerken volgens het handboek en weten welke specificaties en recepten nog niet zijn verwerkt en goedgekeurdup to date overzicht welke specificaties nog niet in huis zijn en moeten worden aangevraagdstatus van grondstofspecificaties en recepten
143Bepalen van de opzet van de eindproductspecificatieseigen methodiekwerken volgens de productinformatie protocollen in het handboek en werken volgens de juiste HACCP studiealtijd werken met een dat is ingericht volgens de wet en afspraken met de klantstatus van afgegeven eindproductspecificaties aan de klant en of hieraan wordt voldaan.
144Toevoegen van gebruikers aan het specificatiemanagementsysteemeigen methodiekwerken volgens de procedures in het handboek en wie bevoegt is tot specificatiemanagementminder kans op fouten en recalls door verkeerde productinformatie en weten wie wat heeft ingevuld in het systeemweten wie wat heeft uitgevoerd in de SpecCheck en wie welke informatie aan de klant heeft gegeven.
145Goedkeuren nieuwe eindproductspecificaties en plaatsen op intraneteigen methodiekalle goedgekeurde specificaties zijn op een centrale plek beschikbaaraltijd werken volgens de juiste recepten en altid de juiste specificaties afgevenweten wat de status is van goedgekeurde specificaties en etiketten en welke informatie moet worden opgevraagd
146Introductie van het nieuwe specificatiemanagementsysteem aan de collega'seigen methodiekbedrijfsbreed werken volgens afspraak aangaande grondstoffen, halffabricaten, recepten en eindproductenop tijd kunnen ingrijpen bij verkeerde productinformatie , labeling en specificatieszeker weten dat alle etikettering overeenkomt met de afgegeven eindproductspecificaties aan de klant en weten wat de status is van specificatiemanagement binnen het bedrijf
150 Implementatie traceersysteem   
151Uitleg traceersysteem en trainingeigen methodiekWerken volgens de procedures van het handboek op het gebied van traceerbaarheid en processcontrolesUniforme manier van werken die aan alle standaardeisen voldoet, om de kans op fouten te beperkenErvoor zorgen dat de juiste procedures in het bedrijf worden gevolgd
152Configureren scanners en printerseigen methodiekAfdrukken van etiketten voor identificatie van alle stadia van het en real-time volgen van het productieprocesAltijd werken met een kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens de wet en afspraken met de klantWeten dat het traceerbaarheidssysteem werkt en dat alle product stadia worden geïdentificeerd, geregistreerd en gecontroleerd
153Bepalen van de grondstoffen, en klantgegevenseigen methodiekAltijd weten welke grondstoffen er in het bedrijf zijn, wat er is geproduceerd en naar wie de producten zijn gestuurd.Kennis van de geregistreerde status van de traceerbaarheidsprocessenVoldoen aan de traceerbaarheidswetgeving en -normen en aan de eisen van de klant
154Toevoegen van gewenste gebruikers aan het traceersysteemeigen methodiekPersoneel is getrained om de traceringssoftware te gebruiken, en daarnaast weten wie welke rol heeft.Werken met opgeleid personeel om fouten zoals verkeerde gegevensinvoer te voorkomenWie gebruikt wanneer welk systeem en is het personeel voor het systeem getraind
155Testen van het inklaren grondstoffen, genereren productlabels en uitleveren aan klanteigen methodiekHet bedrijf is voorbereid en goed getraind op een .Altijd wetende dat het bedrijf voorbereid en goed opgeleid is voor een recallRapportage welke grondstoffen zijn in gebruik, welke halffabricaten worden geproduceerd en welke eindproducten staan in het magazijn en zijn uitgeleverd
156Introductie van het nieuwe traceersysteem aan de collega'seigen methodiekHet hele bedrijf werkt volgens de juiste traceerbaarheidsprocessen om grondstoffen, halffabricaten en eindproducten te identificerenTijdig kunnen ingrijpen in geval van een terugroepactie of traceerbaarheidsverzoekDe traceerbaarheidsstatus van het bedrijf kennen, terugroepen en klaar voor blockchain
160 Implementatie intranetsysteem    
161Uitleg intranetsysteem en trainingeigen methodiekalle informatie centraal beschikbaar op 1 server binnen het bedrijfiedereen plaats alle informatie digitaal in het centrale systeem, waardoor alle informatie binnen het bedrijf beschikbaar kan zijneen totaal overzicht van alle informatie binnen het  bedrijf, waardoor ook kan worden gecontroleerd of volgens afspraak wordt gewerkt.
162Inrichten gebruikersrechteneigen methodiektoegang tot de juiste informatieinformatiebeveiliging, niet iedereen mag bijvoorbeeld recepten aanpassenwie gebruikt wanneer welk systeem
163Introductie van het intranetsysteem aan de collega'seigen methodiekalle informatie centraal beschikbaar binnen het bedrijfvoldoen aan wetgeving en standaarden, iedereen moet op de hoogte zijn van de manier van werkenweten wat de status is van naleving van de manier van werken
164Inrichten van eventuele iMIS webforms, ter digitalisering van papiereigen methodiekdaar waar mogelijk digitale vastlegging van (proces)registratiesgeen papierstroom in de fabriek en weten welk document nog moet worden ingevuldoverzicht van registraties en de mogelijkheid tot centrale dataverwerking voor rapportages
170Implementatie Compliance portal    
171Wetgeving, toegangsrechten en gebruik binnen het HACCP eigen methodiekmaandelijks raadplegenop de hoogte van de wetgevingweten dat wordt gewerkt volgens de juiste wetgeving
172Standaarden , toegangsrechten en gebruik bij de auditvoorbereidingeigen methodiekmaandelijks raadplegenop de hoogte van aanpassingen bij de normenweten dat wordt gewerkt volgens de juiste standaarden
173, toegangsrechten en gebruik om de HACCP studie te vernieuweneigen methodiekmaandelijks raadplegenop de hoogte van de hazards voor de HACCP studieweten dat wordt de HACCP studie gebaseerd is op het juiste hazards overzicht
174Informatiebladen, toegangsrechten en gebruik binnen het eigen methodiekmaandelijks raadplegenop de hoogte van de NVWA handhavingweten dat wordt gewerkt volgens de juiste informatiebladen van de NVWA
175Food rapportages, gebruik bij de Food Fraude rapportageseigen methodiekmaandelijks raadplegenop de hoogte van Fraude issuesvoorbereid op klantenvragen voor fraudezaken
176Trainingsinformatie, voor het trainen van het bedrijfeigen methodiekmaandelijks raadplegendaar waar nodig het bedrijf training met de nieuwste inzichtenweten dat het bedrijf met de nieuwste kennis wordt getraind
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food business benefit analyse' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: