Biologische producten procedure levensmiddelen

De volgende pagina omschrijft verschillende aspecten die nodig zijn bij het produceren van biologische levensmiddelen proudcten.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Doel van de biologische procedure

Belangrijk voor de productie van biologische levensmiddelen is het voorkomen van vermenging van biologische ingrediënten met gangbare ingrediënten. Dit betekent dat de bereiding altijd gescheiden moet plaatsvinden. Dit is mogelijk door biologische producten op een ander tijdstip te produceren, op een afzonderlijke machine of in een aparte productieruimte.

Indien er biologische producten worden gemaakt dan worden deze gescheiden van de reguliere productie gemaakt. Om dit zo goed mogelijk te realiseren zijn er een aantal specifieke werkwijzen met betrekking tot planning, , opslag en productie. Hiermee volgen we de eisen gesteld door .

VerantwoordelijkeTeamleider, Planning
UitvoerendeMedewerker productie

Werkwijze Biologische procedure

Planning

Bij het plannen van de productie volgorde wordt rekening gehouden met het produceren van producten met een . Hierbij wordt Biologisch (Skal), BLK, NSK, KDV als eerste geproduceerd. Is dit planningstechnisch niet mogelijk dan wordt de lijn voor aanvang leeggedraaid en tussentijds schoongemaakt of in de volgende volgorde gewerkt:

 • Biologisch
 • Beter Leven
 • Keten Duurzaam Varkensvlees

Inkoop

Inkoop mag alleen bij die beschikken over een geldig Skal certificaat. Een kopie hiervan slaan wij op in het leveranciersdossier. Ook controleren we minimaal jaarlijks of onze leveranciers nog gecertificeerd zijn.

Ontvangst, identificatie en opslag

Er vindt een ingangscontrole plaats waarbij wordt gecontroleerd:

 • datum ontvangst
 • naam leverancier en zijn adresgegevens
 • verkoopbenaming van het product, bevat deze een verwijzing naar biologisch
 • code/nummer van de controleorganisatie
 • traceerbare code (bijvoorbeeld t.h.t)
 • hoeveelheid ontvangen product
 • of de verpakking gesloten is (als dit van toepassing is)

Deze controle wordt digitaal geregistreerd en de pakbon wordt afgetekend als de controlepunten in orde zijn. In de administratie worden de registraties van de ingangscontrole inclusief de bijbehorende CMR's en facturen 2 jaar bewaard.

Als tijdens de ingangscontrole blijkt dat er iets niet klopt of er wordt getwijfeld aan de biologische status van het product, dan wordt Skal op de hoogte gebracht.

Biologische grondstoffen, halffabricaten en eindproducten worden in de opslag en het proces voorzien van **roze **. Opslag zoveel mogelijk op een aparte plaats in het magazijn.

Productie

Tijdens het produceren van biologische producten wordt er gebruik gemaakt van een kleurcodering. Dit geldt voor productieorders, receptbladen, pallet bladen en labels. De palletlabels voor biologische producten zijn roze.

In de benaming wordt de term biologisch of bio genoemd.

Productie mag pas aanvangen indien is vastgesteld dat de machine schoon is en er geen vermenging kan plaats vinden met niet-biologische producten. Schoon betekent voldoende leeggedraaid en/of gereinigd, zodat er geen productresten meer aanwezig zijn. Deze controle wordt vastgelegd in het SKAL werkplek reiniging controle formulier.

Indien sprake is van rework, dan mag alleen rework plaatsvinden van hetzelfde biologische product en moet dit worden vermeld op de productieorder. Traceerbaarheid moet blijven geborgd. Rework vindt alleen in uitzonderlijke situaties plaats.

Acties bij afwijking: Biologische procedure

Wanneer er een afwijking voorkomt moeten de productieleider en kwaliteitsdienst worden ingelicht. Afwijkingen in planning en productie moeten worden goedgekeurd door de kwaliteitsdienst. Indien nodig informeert de kwaliteitsdienst Skal over de afwijking. Bij een vermoeden dat een product dat we hebben gekocht, geproduceerd of  bereid niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan zijn we (volgens de Verordening Nr. 889/2008 artikel 91.1) verplicht om Skal Biocontrole hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Twijfels kunnen bestaan over de bio-status van een product, bijvoorbeeld naar aanleiding van residuvondsten of bij vermoedens van fraude. Pas als Skal ervan overtuigd is dat het product biologisch is en alle twijfel is weggenomen, mogen we het product weer verwerken, verpakken of in de handel brengen. In de tussentijd kan Skal eisen het product niet als biologisch in de handel te brengen.

Meldingen gebeuren via mijn.skal.nl

Traceerbaarheid voor biologische producten

Voor de traceerheid wordt verwezen naar het systeem Reflex die wij gebruiken in ons bedrijf. Daarin kunnen we de traceerbaarheid van een batch achterhalen.

Onze producten moeten altijd traceerbaar zijn. Belangrijk bij de tracering is, dat van elke grondstof precies bekend is, wanneer, in welke hoeveelheid en in welke producten deze is gebruikt. De verkopen moeten aantoonbaar aan de inkopen gekoppeld kunnen worden.

Massabalans voor biologische producten

Een massabalans is een waarin over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. De hoeveelheden in dit overzicht moeten in evenwicht zijn.

Skal stelt specifieke eisen aan de massabalans en de massabalans is niet hetzelfde als een traceertest. De inspecteur van Skal controleert de massabalans voor een grondstof en een eindproduct. Let er bij de keuze van grondstof en/of eindproduct op dat deze producten representatief zijn voor onze scope. Beide massabalansen moeten betrekking hebben op dezelfde periode (week, maand, kwartaal). Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches. Bij de controle van de massabalans worden ook de volgende documenten gecontroleerd:

 • de ontvangsten en aankopen van deze producten met de ontvangen vrachtdocumenten
 • de aankoopfacturen
 • de productiegegevens
 • een afvoeroverzicht of verkoopoverzicht van de producten over dezelfde periode.

Massabalans Grondstof:

 • een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
 • een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staat
 • een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerk
 • In de massabalans moet de volgende uitvoeren: getelde beginvoorraad grondstof ontvangen grondstof
 • gebruikt in productieproces (- reststromen) ≥ getelde eindvoorraad ingrediënt. U moet de massabalans kunnen onderbouwen met documenten, bijvoorbeeld aankoopfacturen, productiestaten, voorraadtellingen, afleverbonnen, verkoopfacturen, etc.

Massabalans Eindproduct:

 • een overzicht waarin over een overzichtelijke periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn
 • een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan
 • een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal)

Productspecificaties

Om biologische producten te produceren moeten we biologische ingrediënten gebruiken. Naast agrarische ingrediënten kunnen we gebruik maken van enkele toegestane of hulpstoffen.

Nieuwe producten aanvragen, bestaande producten wijzigen en verwijderen en bestaande dupliceren kan via het klantengebied Mijn.Skal.nl. \ Pas ná goedkeuring van het product mag het product als biologisch op de markt gebracht worden. Na goedkeuring komt de naam van het product op de bijlage van het bio-certificaat te staan.

De berekening van het biologisch aandeel: Een onderdeel van de productregistratie bij Skal is het berekenen van het biologisch aandeel van een product. Hiermee wordt gecontroleerd of het product bestaat uit minimaal 95% biologische agrarische ingrediënten.

In de berekening wordt meegenomen:

 • ­ Biologische en niet-biologische agrarische ingrediënten.
 • ­ Biologische additieven en niet-biologische additieven.
 • ­ Biologische of niet-biologische gist of gistextract.

In de berekening telt niet mee:

 • ­
 • ­
 • ­ Technische hulpstoffen
 • ­ Niet-agrarische additieven

We geven deze wel op in de receptuur.

Ingrediënten

Gangbare ingrediënten :Voor een paar ingrediënten is vastgesteld dat ze onvoldoende biologisch beschikbaar zijn. Deze ingrediënten zijn opgenomen in bijlage IX van verordening 889/2008. Alleen deze ingrediënten mag je gangbaar (niet-biologisch) gebruiken tot maximaal 5%.

Genetisch gemodificeerde producten: Het gebruik van genetische gemodificeerde organismen (GGO's) is niet toegestaan in biologische producten. Voor gangbare ingrediënten moeten we bewijzen dat deze zijn geproduceerd zonder het gebruik van GGO's. We moeten een GGO-vrij verklaring bij de leveranciers aanvragen en deze in de administratie bewaren. Een GGO-vrij verklaring mag maximaal één jaar oud zijn. Meestal is deze verklaring onderdeel van de productspecificatie.

Additieven: Additieven zijn toevoegingen aan het product die we moeten vermelden op het etiket. Voor biologische producten zijn enkele additieven toegestaan. Deze zijn opgenomen in bijlage VIII, deel A van verordening 889/2008. In deze bijlage is een onderscheid gemaakt tussen:

 • levensmiddelen van plantaardige oorsprong (als minimaal 50% van de agrarische ingrediënten plantaardig is)
 • Levensmiddelen van dierlijke oorsprong (als minimaal 50% van de agrarische ingrediënten dierlijk is)

Voor sommige additieven zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. We mogen de producten alleen gebruiken onder deze voorwaarden. Additieven mogen in principe onbeperkt worden gebruikt, mits toegestaan volgens de additieven verordening. In de bijlage zijn een aantal additieven voorzien van een astriks, deze moet u behandelen als gangbare ingrediënten (dus in totaal maximaal 5% gebruiken).

Technische hulpstoffen: Technische hulpstoffen zijn toevoegingen aan het product die gedurende het productieproces verdwijnen. We hoeven de technische hulpstoffen niet te vermelden als ingrediënt op het etiket. Voor biologische producten zijn enkele technische hulpstoffen toegestaan. Deze zijn opgenomen in artikel 27 en bijlage VIII, deel B van verordening 889/2008. Voor sommige hulpstoffen zijn bijzondere voorwaarden opgenomen. We mogen de producten alleen gebruiken onder deze voorwaarden.

Overige ingrediënten: Naast de additieven en technische hulpstoffen zijn er in artikel 27 een aantal overige producten opgenomen die we mogen gebruiken:

 • preparaten op basis van micro-organismen en
 • natuurlijke 's volgens artikel 16 van verordening 1334/2008
 • drinkwater
 • zout

Het etiket voor biolgosiche producten

Voor de herkenbaarheid van biologische producten mogen we, onder voorwaarden, gebruik maken van aanduidingen. Aanduidingen zijn alle verwijzingen naar de biologische productiemethode op o.a. etiket/ productlabel. Dit zijn:

 • de termen biologisch, bio, ekologisch, eko,
 • het Europees biologisch (zie handleiding op de Skal websitevoor gebruik)

Ons Skalnummer moet verplicht op de verpakking te staan. We kunnen ervoor kiezen het wel te doen ten behoeve van de traceerbaarheid. Zie eventueel de etiketchecker op de van Skal om biologische aanduidingen te beoordelen.

Risico analyse en jaarlijkse interne audit

Per proces is beoordeeld welke 's kunnen ontstaan. Een risicoanalyse voor biologische producten heeft vooral betrekking op de contaminatie tussen gangbare en biologische ingrediënten/producten (en niet op voedselveiligheiditems). De mogelijke risico's en de daarbij behorende biologische beheerspunten (BBP's) zijn benoemd.

Jaarlijks voeren we een interne audit over de biologische processen. De risicoanalyse is een belangrijke richtlijn voor deze interne audit. Tevens worden de overige punten in deze gecontroleerd. Algemene en het programma, algemene en specifieke beheersmaatregelen etc. worden bij reguliere interne audits en controlerondes gecontroleerd.

Keurmerk voor biologische producten

Aan welke opmaak moet het biologische logo voldoen? Bekijk hier de handleiding. De door Skal gecertificeerde bedrijven kunnen het logo downloaden in drukkwaliteit in het digitale klantengebied Mijn.Skal.nl.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Biologische producten procedure levensmiddelen' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: