Voorbeeld: algemene leveringsvoorwaarden

Hier volgt een voorbeeld van een algemene leveringsvoorwaarden, zodat u minimale eisen kan stellen aan de producten van uw leverancier.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Algemeen

 • Alle leveringen van dienen in alle opzichten in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving van de locatie waar ze worden geproduceerd en de locatie waarnaar ze worden verzonden en waar ze worden gebruikt.
 • De leverancier dient systemen in werking te hebben om de voedselveiligheid zeker te stellen. Voedselveiligheid betekent de afwezigheid van onacceptabele (micro)biologische, chemische en fysische en niet gedeclareerde .
 • Verpakkingsmaterialen die direct in aanraking zijn met levensmiddelen moeten geschikt zijn voor het doel. moet voor levensmiddelen worden goedgekeurd volgens de EU-wetgeving inzake materialen die bestemd zijn om aan levensmiddelen te voldoen. Er is een conformiteitsverklaring (document of ) en bijbehorende migratietest gerelateerd aan het bedoelde gebruik voor het .
 • Het verpakkingsmateriaal mag geen stoffen in zodanige hoeveelheden overbrengen aan het levensmiddel, dat het levensmiddel gevaarlijk wordt voor de menselijke gezondheid of de samenstelling, geur of smaak van het levensmiddel op een onaanvaardbare manier verandert.
 • Gedurende opslag en distributie moet iedere ongewenste en beschadiging van het product worden voorkomen. De productveiligheid en - dient tijdens het laden en vervoer te worden gehandhaafd en producten dienen onder de juiste omstandigheden te worden opgeslagen en vervoerd, zoals bijvoorbeeld temperatuur of luchtvochtigheid. Transportmiddelen dienen:
 1. in een schone staat te zijn
 2. vrij te zijn van sterke geuren die aantasting van producten kunnen veroorzaken
 3. in een geschikte staat te zijn om schade aan producten tijdens het transport te voorkomen
 4. uitgerust te zijn om ervoor te zorgen dat alle temperatuurvereisten of andere benodigde condities tijdens het transport kunnen worden gehandhaafd.
 • U dient de producten zorgvuldig en volgens wettelijk geldende eisen te voorzien van de juiste etikettering en te voorzien van een lotcode/batchnummer.
 • U dient ons als afnemer zorgvuldig te informeren inzake de potentiële gevaren en 's van de door u geleverde grondstoffen, producten en materialen.
 • Producten met een dienen aan de geldende eisen van het betreffende keurmerk te voldoen.
 • Houten pallets met zakken moeten een beschermende laag karton tussen zakken en pallet hebben.
 • Grondstoffen of producten mogen niet worden behandeld met ioniserende straling.
 • De geleverde producten zijn niet geproduceerd uit GMO en bevatten ook geen ingrediënten die zijn geproduceerd met GMO.
 • De van de geleverde producten moet zijn onderbouwd en beoordeeld.

Managementsystemen

 • U dient een gedocumenteerd managementsysteem te hebben geïmplementeerd voor voedselveiligheid en kwaliteit dat is gebaseerd is op de HACCP principes.
 • Indien u als leverancier van voedingsmiddelen niet beschikt over een gecertificeerd systeem voor voedselveiligheid en kwaliteit, dan hebben wij als afnemer het recht om een audit uit te voeren met traceertest.
 • U dient te beschikken over een systeem waarmee tracering zowel upstream als downstream mogelijk is, inclusief het gebruikte verpakkingsmateriaal.
 • U heeft een gevaren- en risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van en effectieve maatregelen genomen om risico's voldoende te beheersen. Het food defense plan wordt jaarlijks geverifieerd. Wanneer u het vermoeden hebt dat er criminele activiteiten ontplooid worden die een risico vormen t.a.v. aan ons geleverde producten, dient direct contact opgenomen te worden met ons.
 • U heeft een gevaren- en risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van voedselfraude en een gevalideerd voedselfraude beheersplan geïmplementeerd in het bedrijf. Dit wordt jaarlijks geverifieerd. Wanneer er sprake is van in de keten van aan ons geleverde producten dan dient direct contact opgenomen te worden met ons.
 • Indien producten met een keurmerk worden geleverd, dan dient u hiervoor gecertificeerd te zijn. Productauthenticiteit dient te worden gewaarborgd.

Specifieke voorwaarden

 • Wij monitoren de geleverde producten op basis van de door u aangeleverde grondstofspecificaties.
 • Wij hebben het recht om grondstoffen die buiten worden geleverd te weigeren en te retourneren.
 • Wij hebben het recht, als blijkt uit analytisch onderzoek dat de grondstoffen buiten specificatie zijn geleverd, de kosten van onderzoek aan u door te belasten.
 • Wij hebben het recht om grondstoffen te blokkeren en/of te retourneren als de leverancier niet in staat is om een rechtsgeldige gezondheidsverklaring of analysecertificaat aan te leveren, indien dit voor desbetreffende grondstof noodzakelijk wordt geacht.
 • Wij hebben het recht, om in overleg met de leverancier, een externe audit uit te laten voeren op locatie van de leverancier, dit om te verifiëren of de leverancier daadwerkelijk in staat is om in redelijkheid een garantie te bieden op voedselveilige en kwalitatief goede producten.

Gezondheidscertificaten (indien van toepassing)

De leverancier is in staat om op verzoek een gezondheidscertificaat aan te leveren, gebaseerd op de minimale eisen die door de controlerende overheid worden gesteld, zijn de:

 • Naam van de instelling die het certificaat heeft afgegeven
 • Soort goederen
 • Aantal colli of gewicht van de partij
 • Land van oorsprong
 • Risicovolle parameters
 • Onderzoeksmethode
 • Resultatenonderzoek

Analysecertificaten

 • De leverancier is in staat om op verzoek een microbiologisch, of fysisch analysecertificaat aan te leveren.
 • Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd door een geaccrediteerd .

Microbiologische eisen

 • Producten voldoen aan de normen zoals opgenomen in Verordening EG2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.
 • Producten voldoen aan de normen zoals opgenomen in (overeengekomen) .

Chemische eisen

 • Producten voldoen aan de normen zoals opgenomen in Verordening EG 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Hieronder vallen o.a. (zware) metalen, nitraat, (myco)toxines, 3-MCPD, dioxinen en PCB's en PAK's,
 • Toepassing van bestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan volgens wettelijke richtlijnen. Residuen van bestrijdingsmiddelen mogen niet in hogere gehalten aanwezig zijn dan genoemd in Verordening EG 396/2005.

Productvreemde bestanddelen

 • Schadelijk vreemd materiaal zoals splinters, , plastic, metaal, steen, etc. mag niet aanwezig zijn in het product.
 • Identificatie en naspeurbaarheid

De leverancier dient alle geleverde producten te etiketteren conform het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmidddelen of andere van toepassing zijnde wet-en regelgeving, zoals Verordening EG 1169/2011. Tevens dient de leverancier alle producten te voorzien van een lotnummer en/of productiecode, en bewaartermijn.

Recall en calamiteitenprocedure

De leverancier dient te beschikken over een effectieve Recallprocedure die minstens 1x per jaar wordt getest. In deze procedure is vermeld dat relevante klanten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de . Productaansprakelijkheid

 • Ja, wij beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering inclusief vervolgschade.
 • Ja, wij beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering exclusief vervolgschade.
 • Nee, wij beschikken niet over een productaansprakelijkheidsverzekering.
 • Indien nee, hoe gaat u om met het begrip productaansprakelijkheid?

Leveranciersverklaring

De leverancier dient te voldoen aan de eisen m.b.t. voedselveiligheid conform de nationale en internationale wetgeving.

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Voorbeeld: algemene leveringsvoorwaarden' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: