International Food Standard (IFS) informatie.

IFS of International Food Standaard is een standaard, die wordt gebruikt om de voedselveiligheid te waarborgen in een voedselbedrijf of elders in de keten.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Achtergrond informatie over IFS

 • IFS is in 2003 opgericht onder de naam Food Standard. Sindsdien heeft het bedrijf, dat een jaarlijkse groei van 10,9 procent boekt, zijn assortiment met zes nieuwe standaarden uitgebreid en is het wereldwijd actief.
 • Alle IFS-gerelateerde informatie wordt gepubliceerd in vijf primaire talen: Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans. IFS streeft naar vergelijkbaarheid en transparantie voor de consument in de hele toeleveringsketen en om de voor en retailers te verlagen. Deze doelstellingen worden niet alleen geïmplementeerd door het IFS-team, maar ook door het IFS-bestuur en de ITC (IFS Technical Committee).
 • 8 standaarden
 • 16.800 certificaten per jaar
 • 110 certificatie-instellingen
 • 1.150 accountants
 • 90 landen op 4 continenten
 • 28 medewerkers
 • Beslissingen genomen door ITC, bestuur, team


Welke normeisen gelden er voor IFS?

 •    Senior management
 •     and food safety management system
 •     Resource management
 •     Planning and process
 •     Measurements, analysis, improvements
 •     Food Defens

Beoordeling en actieplan m.b.t. IFS

 • De richtlijnen van IFS Food en BRC Food komen in grote lijnen (circa 85%) met elkaar overeen.
 • Zoals ook uit het bovenstaande blijkt zit het grote verschil met name in de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Hierdoor wordt ook het resultaat van de bepaald: wel of niet goedgekeurd.
 • BRC: Binnen 28 dagen bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven.
 • IFS Food: actieplan voor jaar. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het .
 • FSSC vanaf 1 juli 2020 binnen een maand opgelost.
 • Monitoringssysteem opzetten om de standaarden bij te houden qua verandering in regels. De standaard verandert om de 3-5 jaar, maar de wijze van beoordeling kan per kwartaal anders zijn door doctrines en

IFS methode

 • Binnen IFS wordt gewerkt met 10  “knock-out-criteria”. Wanneer er niet wordt voldaan aan een van deze criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd. Deze criteria zijn o.a.:
 • beheersing van kritische beheerspunten;
 • betrokkenheid van het management en medewerkers;
 • traceerbaarheid van , grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
 • uitvoering van corrigerende maatregelen
 • Score: A,B,C,D per onderdeel

IFS en uitbesteedde processen

 • Je moet hebben over de uitbesteedde processen en moet gedocumenteerd zijn.
  – Dus het moet in je gevarenanalyse zijn opgenomen
  – Vermeld zijn in je stroomschema
  – Er moet een contract zijn of inkoopspecificaties die met betreffend bedrijf zijn gemaakt.
  – Er moet een zijn voor leveranciersbeoordeling en monitoring (deze heb je al maar wellicht even tegen het licht houden dat hij ook klopt met werkelijkheid)
  – Duidelijke assessment criteria moeten in de procedure staan. Dus moeten ze gecertificeerd zijn, wil je analysis hebben, wat doe je als ze niet gecertificeerd zijn dat je bijvoorbeeld zelf een audit uitvoerd of laat uitvoeren
  – Resultaten van assessment van leveranciers moeten gecontroleerd worden op basis van mogelijke gevaren en risico. dus je leveranciers moeten de CCP's goed borgen.
  – Via moeten de extern geproduceerde producten gecontroleerd worden.

IFS Knock Outs

Bij de volgende constateringen wordt er geen certificaat behaald:

 • 1.2.4 KO no.1: De directie dient ervoor te zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden voor de voedselveiligheid en en dat er mechanismen aanwezig zijn om de effectiviteit van hun werkzaamheden te toetsen. Dergelijke mechanismen dienen duidelijk beschreven en gedocumenteerd te zijn.
 • 2.2.3.8.1 KO no. 2: Er zijn specifieke monitoringprocedures opgesteld voor elke CCP om vast te stellen of een CCP beheerst wordt. Registraties van deze monitoring worden gedurende een relevante periode bewaard. Alle vastgestelde CCP's dienen aantoonbaar te worden beheerst. Van elke CCP is de monitoring en de beheersing aantoonbaar via registraties. Deze registraties specificeren ook de hiervoor verantwoordelijke persoon, de en het resultaat van de controles.
 • 3.2.1.2 KO no. 3: De eisen voor de persoonlijke zijn geïmplementeerd en zijn van toepassing op alle relevante medewerkers, derden en .
 • 4.2.1.2 KO no. 4: Er dienen specificaties beschikbaar te zijn voor alle grondstoffen (grondstoffen/ingrediënten, additieven, verpakkingsmaterialen, herverwerking). De specificaties dienen actueel en ondubbelzinnig te zijn en dienen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en – indien van toepassing – klanteisen.
 • 4.2.2.1 KO no. 5: Wanneer er klantovereenkomsten bestaan, met betrekking tot de productformulering/recepten en technologische eisen, dienen deze te worden nageleefd.
 • 4.12.1 KO no. 6: Op basis van de gevarenanalyse en de beoordeling van de relevante risico's dienen gedefinieerd en geïmplementeerd te zijn om contaminatie met vreemde voorwerpen en materialen te vermijden. Besmette producten dienen als non-conforme producten behandeld te worden.
 • 4.18.1 KO no.7: Er dient een traceerbaarheidssysteem aanwezig te zijn, dat een identificatie mogelijk maakt van productpartijen in relatie tot batches grondstoffen, verpakkingen in direct contact met voedsel en verpakkingen, die bestemd zijn voor direct contact met voedsel of waarvan direct contact met voeding verwacht mag worden. In het traceerbaarheidssysteem zijn alle relevante verwerkings- en distributiegegevens opgenomen. De traceerbaarheid dient gegarandeerd en gedocumenteerd te zijn tot aan de aflevering bij de klant.
 • 5.1.1 KO no. 8: Er dienen effectieve interne audits verricht te worden conform overeengekomen auditprogramma. Dit dient alle eisen van de IFS-Standaard te omvatten. De scope en de frequentie van de interne audits dient gebaseerd te zijn op een gevarenanalyse en de beoordeling van de daaruit afgeleide risico's. Dit is eveneens van toepassing op opslaglocaties buiten de fabriek die eigendom van het bedrijf zijn of gehuurd worden.
 • 5.9.2 KO no. 9: Er is een effectieve procedure voor het terughalen van producten en/of het uitvoeren van een . Met deze procedure wordt gewaarborgd, dat de betrokken klanten zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Deze procedure geeft een duidelijke omschrijving van de toegekende verantwoordelijkheden.
 • 5.11.2 KO no.10: Corrigerende acties worden duidelijk geformuleerd, gedocumenteerd en zo snel mogelijk genomen om verdere non-conformiteiten te voorkomen.Voor elke corrigerende actie worden duidelijk de verantwoordelijkheden en het tijdpad vastgesteld. De documentatie wordt veilig opgeslagen en is gemakkelijk toegankelijk.

Link IFS

https://www.ifs-certification.com

TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'International Food Standard (IFS) informatie.' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: