Wat is een interne audit?

Interne audit is:

  • Een audit is een objectieve beoordeling van het kwaliteitssysteem waarbij nagegaan wordt of dat wat in de praktijk gebeurt ook beschreven is en omgekeerd. Naast HACCP wordt ook Food defense en fraude beoordeeld.
  • De audit wordt uitgevoerd door medewerkers die in principe geen operationele taken hebben in de te auditen afdeling. Dit omdat anders bedrijfsblindheid en “snelle” conclusies een vertekend beeld kunnen opleveren.
  • De audit dient te worden uitgevoerd door medewerkers die getraind zijn voor het houden van audits. De auditor moet in staat zijn per afdeling de van toepassing zijnde normparagrafen te noemen.
  • De audit wordt normaliter door 1 persoon uitgevoerd, maar kan ook door meerdere personen uitgevoerd worden.
  • Een auditor krijgt toegang tot alle relevante informatie. Hiervoor is de goedkeuring van de directie.
  • Iedere auditor heeft een opleiding gevolgd of is in staat uit hoofde van functie de audit af te nemen.
  • Alle informatie verstrekt tijdens de audit wordt VERTROUWELIJK behandeld!

Wat is het doel van een audit?

Het primaire doel van de interne audits is een doorlopend assessment om ervoor te zorgen, dat het bedrijf de beschreven procedures en instructies in het kwaliteitssysteem volgt.

Lees hier meer over audits: