Wat is het doel van een HACCP-team?

HACCP-team

Het HACCP-team heeft als doel en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van een gevarenanalyse om te bepalen welke gevaren moeten worden beheerst, welke mate van beheersing wordt vereist om de voedselveiligheid te bewerkstelligen en welke combinatie van beheersmaatregelen wordt vereist.
 • Processen te plannen en in te voeren die nodig zijn voor de validatie van beheersmaatregelen en/of combinaties van beheersmaatregelen, en om het managementsysteem voor voedselveiligheid te verifiëren en te verbeteren.
 • Beoordelen van veranderingen in het voortbrengingsproces die een negatief effect op de voedselveiligheid hebben.
 • Verificatie van het voedselveiligheidssyteem.
 • Aangeven per processtap, inclusief alle producten, alle processen en alle elementen van het basisvoorwaarden programma waarop deze zijn beoordeeld en motiveren waaruit blijkt of er wel of niet sprake is van een Kritisch Beheersingspunt (CCP of OPRP).
 • Controleren of het voedselveiligheidssysteem binnen de scope valt en of de scope het gehele voedselveiligheidsysteem omvat.
 • Aanpassingen doorvoeren teneinde het voedselveiligheidssyteem actueel en correct te houden. Hetzij door verificatie of validatie.
 • Aansturing van trainingen voor het personeel teneinde te waarborgen dat een ieder voldoende kennis heeft aangaande de benodigde voedselveiligheid gerelateerde aspecten.
 • Bepalen en verificatie van de scope.

Bij de gevarenanalyse is eveneens aandacht voor de plaats in de keten en zal rekening worden gehouden met onze leveranciers en afnemers.

Het is van essentieel belang dat het HACCP-team beschikt over voldoende expertise. De expertise en samenstelling van het HACCP-team ligt vast in het HACCP-team TBV overzicht. Door de huidige samenstelling van het HACCP-team is alle benodigde kennis en expertise aanwezig voor de dagelijkse gang van zaken. Voor extra specifieke informatie wordt gebruik gemaakt van QAssurance B.V.

Het HACCP-team draagt de goedkeuring van de directie en wordt daar waar mogelijk ondersteund met de benodigde middelen, voorzieningen en tijd.

HACCP bijeenkomsten

Volgens vaste frequentie vindt er een HACCP-team overleg plaats waarin minimaal beoordeeld wordt of:

 • Het voedselveiligheidssysteem actueel en werkzaam is.
 • De genomen maatregelen adequaat zijn uitgevoerd/genomen.
 • Nieuwe processen en/of producten beoordeeld moeten worden of zijn.
 • Ontwikkelingen m.b.t. wetgeving, technologie, kennis etc. van invloed zijn.
 • Incidenten of nieuwe informatie m.b.t. food fraude of food defence op ons van invloed zijn.

Verder worden eventuele calamiteiten en norm overschrijdingen beoordeeld en mogelijke verbeteringen bepaald. De realisatie van geformuleerde doelstellingen wordt beoordeeld en de oorzaak wordt onderzocht bij het niet halen van doelstellingen. Vervolgens worden maatregelen gedefinieerd.

Van de bijeenkomsten vindt verslaglegging plaats.

Om het HACCP-team maar zeker ook het bedrijf op de hoogte te houden zal de directie alles in het werk stellen om alle benodigde informatie te verschaffen.Dit kan omvatten:

 • Nieuwe producten;
 • Nieuwe grondstoffen;
 • Nieuwe hulpstoffen;
 • Receptuur aanpassingen;
 • Nieuwe of gewijzigde processen, investeringen;
 • Nieuwe locatie van apparatuur of omgeving;
 • Nieuwe leveranciers van product of dienst, nieuwe diensten;
 • Nieuwe klanteneisen die moeten worden doorvertaald naar de werkvloer;
 • Wijzigingen in reiniging en desinfectie (werkwijze, middelen, frequentie etc.);
 • Mogelijke wettelijke wijzigingen of wijzigingen in normen;
 • Veranderingen in verpakking en/of verpakkingsmateriaal;
 • Veranderingen in opslag of transport;
 • Veranderingen in de organisatie, competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Klachten en alaerts;
 • Stand der techniek, nieuwe kennis, onderzoeksresultaten;
 • Nieuwe kennis over voedselveiligheidsgevaren en beheersmaatregelen;
 • Kwaliteitsniveau wijzigingen
 • Doelstellingen.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: