Hebben jullie een basisvoorwaarden voorbeeld?

Hierbij volgt een tabel met een voorbeeld voor de basisvoorwaarden voor voedselveiligheid, met de norm, de normtekst en de verdere essentiële specificaties.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Norm Normtekst Opgenomen in Beargumentatie
2. Inrichting: ontwerp en voorzieningen
2.1.1 Inrichting2.1.1.1 Inrichtingen
mogen niet gelegen zijn op plaatsen waar duidelijk is dat deze een bedreiging
vormen voor de voedselveiligheid of – deugdelijkheid. In het bijzonder zullen
inrichtingen gewoonlijk gevestigd zijn op afstand van:
• Verontreinigde / besmette terreinen en industriële activiteiten die een
ernstig gevaar opleveren voor besmetting (contaminatie) van voedingsmiddelen.• Gebieden die blootgesteld zijn aan overstromingen, tenzij afdoende
veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
• Gebieden die door ongedierte of plantenziekten besmet zijn, of waar dit
waarschijnlijk is.
• Terreinen waarvan het , zowel vast als vloeibaar, niet afdoende
verwijdert kan worden
OmgevingHet bedrijf is zo
gesitueerd dat de omgeving geen nadelige invloed heeft op veiligheid van
producten, gebouwen en
2.1.2 Uitrusting2.1.2.1 De uitrusting /
het materiaal dient zodanig te zijn opgesteld dat zij:
• Op doeltreffende wijze gebruikt en gereinigd kan worden.
• Functioneert in overeenstemming met het beoogde gebruik.
• Goede hygiënische toepassing mogelijk maakt, inclusief monitoring hiervan
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en bestemd voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne en quickscan.
2.2 Gebouwen en ruimten
2.2.1 Ontwerp en lay-out2.2.1.1 Waar van
toepassing dient het inpandige ontwerp en de lay-out goede hygiënische
praktijken mogelijk te maken, inclusief bescherming tegen schadelijke
/ verontreiniging
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.2.2 Interne constructies en
bouwmaterialen
2.2.2.1 Constructies
binnen gebouwen voor de ver- of bewerking van voedingsmiddelen dienen te
worden gemaakt van geschikte materialen, die gemakkelijk te onderhouden, te
reinigen en zonodig te desinfecteren zijn
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en bestemd voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.2.2.2 De oppervlakten
van muren, afscheidingen en vloeren dienen zodanig te zijn geconstrueerd en
afgewerkt dat de ophoping van vuil en condens, en de vervuiling door deeltjes
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Alle oppervlakten van muren, afscheidingen en vloeren zijn zodanig
geconstrueerd en afgewerkt dat de ophoping van vuil, condens en de vervuiling
door deeltjes zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit
wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.2.2.3 Muren en
afscheidingen dienen een glad oppervlak te hebben tot een hoogte die passend
is voor de activiteiten
Voldoet aan de gestelde
eisen. Muren en afscheidingen hebben een glad oppervlak tot een hoogte die
passend is voor de activiteiten Dit wordt. beoordeeld bij de interne audit en
quickscan.
2.2.2.4 Vloeren dienen
zodanig te zijn geconstrueerd dat goede afvoer en mogelijk is.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Alle vloeren en afvoeren zijn goed te reinigen en bestemd voor het
gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en
quickscan.
2.2.2.5 Plafonds en
overhangende bevestigingen dienen zodanig te zijn geconstrueerd en afgewerkt
dat ophoping van vuil en condens, en vervuiling door deeltjes zo veel
mogelijk wordt voorkomen
Voldoet aan de gestelde
eisen. Alle plafonds en overhangende bevestigingen zijn zodanig geconstrueerd
en afgewerkt dat ophoping van vuil en condens, en vervuiling door deeltjes zo
veel mogelijk wordt voorkomen en is goed te reinigen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.2.2.6 Ramen dienen
zodanig te zijn geconstrueerd dat ze gemakkelijk zijn te reinigen en dat
ophoping van vuil zoveel mogelijk wordt voorkomen. Waar nodig dienen de ramen
te zijn voorzien van horren die verwijdert en gereinigd kunnen worden. Indien noodzakelijk dienen de ramen te worden vastgezet
Voldoet aan de gestelde
eisen. Alle ramen zijn zodanig geconstrueerd dat ze gemakkelijk zijn te
reinigen en dat ophoping van vuil zoveel mogelijk wordt voorkomen. Waar nodig
zijn ramen voorzien van horren die verwijderd en gereinigd kunnen worden.
Indien noodzakelijk kunnen de ramen worden vastgezet. Dit wordt beoordeeld bij
de interne audit en quickscan.
2.2.2.7 Deuren dienen
uit glad en ondoordringbaar materiaal te bestaan en zijn gemakkelijk te
reinigen, te onderhouden en te desinfecteren.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en/of te desinfecteren en bestemd
voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne
audit en quickscan.
2.2.2.8 Oppervlakten die in direct contact komen met voedingsmiddelen dienen
in goede staat te verkeren, en van duurzaam materiaal te zijn dat gemakkelijk
is te reinigen, te onderhouden en te desinfecteren.De oppervlakten dienen gemaakt te zijn van glad, ondoordringbaar materiaal
dat inert is voor voedingsmiddelen en dat herhaalde reiniging en
onder normale omstandigheden kan doorstaan
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is glad,en van ondoordringbaar materiaal en tevens
goed te reinigen en/of te desinfecteren en bestemd voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.2.3 Tijdelijke /
verplaatsbare voorzieningen verkoop automaten
2.2.3.1 Voorzieningen
en constructies dienen zodanig gesitueerd, ontworpen en geconstrueerd te zijn
dat verontreiniging van voedingsmiddelen en ophoping van ongedierte zoveel
mogelijk wordt voorkomen
N.v.t.
2.2.3.2 Elk mogelijk
gevaar voor voedingsmiddelen dat is verbonden aan dergelijke voorzieningen
dient adequaat te zijn geïdentificeerd en te worden beheerst, om de
veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen te waarborgen
N.v.t.
2.3.1 Algemeen2.3.1.1 Installatie
onderdelen en herbruikbare houders die in direct contact komen met
voedingsmiddelen, dienen zodanig te zijn ontworpen en geconstrueerd dat,
indien noodzakelijk, ze doeltreffend gereinigd, gedesinfecteerd en
onderhouden kunnen worden om verontreiniging van het product te voorkomen.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en/of desinfecteren en bestemd
voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne
audit en quickscan.
2.3.1.2
Installatieonderdelen en houders dienen gemaakt te zijn van materialen die,
bij normaal gebruik, niet toxisch zijn.
Diverse specificaties in 32 mappenVoldoet aan de gestelde
eisen. Installatieonderdelen en houders zijn gemaakt van materialen die, bij
normaal gebruik, niet toxisch zijn. Dit wordt
beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.3.1.3 Indien
noodzakelijk zijn installaties duurzaam en verplaatsbaar of demontabel, zodat
onderhoud, reiniging, desinfectie, monitoring en bijvoorbeeld inspectie van
ongedierte mogelijk is.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Installaties zijn duurzaam en/of verplaatsbaar of demontabel, zodat
onderhoud, reiniging, desinfectie, monitoring en bijvoorbeeld inspectie van
ongedierte mogelijk is. Dit wordt beoordeeld bij de
interne audit en quickscan.
2.3.2 Voedselbeheersing
en monitoring van installaties
2.3.2.1 Aanvullend op
de algemene eisen in paragraaf 2.3.1 dienen installaties / apparatuur voor
koken, hittebehandeling, koelen, vriesopslag of invriezen van
voedingsmiddelen zodanig ontworpen te zijn dat de vereiste
producttemperaturen zo snel mogelijk bereikt kunnen worden (indien van
invloed op de veiligheid en deugdelijkheid van het voedingsmiddel) en dat de
goed behouden kan worden.
Voldoet aan de gestelde
eisen. De installaties zijn zodanig ontworpen dat de vereiste
producttemperaturen zo snel mogelijk bereikt kunnen worden (indien van
invloed op de veiligheid en deugdelijkheid van het voedingsmiddel) en dat de
temperatuur goed behouden kan worden. Dit wordt
beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.3.2.2 De installatie / apparatuur dient ook zodanig ontworpen te zijn dat
de temperaturen geregistreerd en beheerst worden.Indien noodzakelijk dient de apparatuur voorzien te zijn van doeltreffende
middelen om de luchtvochtigheid, luchtstromen en elke andere procesparameter
te beheersen en te registreren, die een schadelijke invloed kan hebben op de
veiligheid en deugdelijkheid van de voedingsmiddelen
Diverse
registratieformulieren en montoring via de iMIS-audit tool
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.3.3 Houders voor
afval en niet consumeerbare stoffen
2.3.3.1 Houders voor
afval, bij-producten en niet voor menselijke consumptie geschikte of
gevaarlijke producten dienen herkenbaar en goed geconstrueerd te zijn. Indien
van toepassing dienen zij gemaakt te zijn van ondoordringbaar materialen.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en/of te desinfecteren en bestemd
voor het gebruik. Dit wordt beoordeeld bij de interne
audit en quickscan.
2.3.3.2 Houders die
gebruikt worden voor opslag van gevaarlijke stoffen moeten als zodanig
gekenmerkt zijn. Indien van toepassing dienen ze afsluitbaar te zijn om
opzettelijke en niet opzettelijke verontreiniging / besmetting van voedingsmiddelen
te voorkomen
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te sluiten indien van toepassing om zodanig
opzettelijke en niet opzettelijke verontreiniging / besmetting van
voedingsmiddelen te voorkomen. Dit wordt beoordeeld
bij de interne audit en quickscan.
2.4.1 Watervoorziening2.4.1.1 Voor zover
noodzakelijk dient te allen tijde een adequate voorziening aanwezig te zijn
voor drinkwater, met geschikte voorzieningen voor de opslag, distributie, en
temperatuursbeheersing van het water.
Drinkwater dient ten minste te voldoen aan de eisen die zijn gepubliceerd in
de WHO Richtlijnen voor Drinkwaterkwaliteit.
Er wordt drinkwater gebruikt.Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.1.2 Gescheiden
systemen voor niet-drinkwater (bijvoorbeeld voor bluswater, stoomproductie,
vriezen) dienen als zodanig te zijn gekenmerkt en dienen niet in verbinding
te staan met, of de mogelijkheid te geven tot vermenging met systemen voor
drinkwater.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.2 Afwatering van
vloeistoffen en afvalstromen
2.4.2.1 Er dienen systemen
voor afwatering van vloeistoffen en afvalwaterstromen beschikbaar te zijn en
deze dienen zodanig ontworpen, geconstrueerd en onderhouden te zijn dat
verontreiniging / besmetting van voedingsmiddelen en voorzieningen van
drinkwater voorkomen wordt
Voldoet aan de gestelde
eisen. Deze zijn zodanig ontworpen, geconstrueerd en onderhouden zodat
verontreiniging of besmetting van voedingsmiddelen en voorzieningen van
drinkwater voorkomen wordt. Dit wordt beoordeeld bij
de interne audit en quickscan.
2.4.3 Reiniging2.4.3.1 Adequate
voorzieningen, geschikt ontworpen, dienen beschikbaar te zijn voor de
reiniging van gebruiksartikelen en apparatuur die in contact komen met
voedingsmiddelen. Indien noodzakelijk dienen deze voorzieningen een adequate
toevoer te hebben van koud en heet (geschikte temperatuur) drinkwater.
Voldoet aan de gestelde
eisen. De voorzieningen zijn geschikt en zijn beschikbaar voor de reiniging
van gebruiksartikelen en apparatuur die in contact komen met
voedingsmiddelen. Deze middelen deze voorzieningen hebben een adequate
toevoer van koud en heet (geschikte temperatuur) drinkwater. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.4 Persoonlijke
hygiëne, faciliteiten en toiletten
2.4.4.1 Adequate
middelen voor het hygiënisch wassen en drogen van handen, inclusief wasbakken
en toevoer van koud en heet (geschikte temperatuur) drinkwater, dienen
beschikbaar te zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.4.2 Toiletten van
geschikt hygiënisch ontwerp dienen beschikbaar te zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.4.3 Geschikte
omkleed voorzieningen voor personeel dienen beschikbaar te zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.4.4 De hiervoor
genoemde faciliteiten dienen passend gesitueerd en ontworpen te zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.5 Temperatuur beheersing2.4.5.1 Voorzieningen
voor verhitting, koeling of bevriezing van voedingsmiddelen of opslag van
gekoelde of ingevroren voedingsmiddelen dienen geschikt te zijn om de
vastgelegde condities te bereiken en te behouden om de veiligheid van
voedingsmiddelen te waarborgen
HandboekVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.6 Luchtkwaliteit en ventilatie2.4.6.1 Mechanische of
natuurlijke ventilatie dient te borgen dat:
• Verontreiniging van voedingsmiddelen vanuit de lucht (bijvoorbeeld door
aerosolen of condensatie druppels) wordt geminimaliseerd.
• Omgevingstemperaturen worden beheerst.
• Luchtvochtigheid wordt beheerst
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.6.2
Ventilatiesystemen dienen zodanig te zijn ontworpen en geconstrueerd dat de
lucht niet stroomt van verontreinigde / besmette gebieden naar schone
gebieden en dat deze systemen goed kunnen worden onderhouden en gereinigd.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.7 Verlichting2.4.7.1 De intensiteit
en kleur van de verlichting dient voldoende te zijn om de productie en
behandeling van veilige voedingsmiddelen te kunnen waarborgen.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.7.2 Waar
noodzakelijk dient verlichting te worden afgeschermd om te voorkomen dat bij
breuk voedingsmiddelen worden verontreinigd / besmet
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
2.4.8 Opslag2.4.8.1 Geschikte
voorzieningen voor de opslag van ingrediënten voor voedingsmiddelen en
non- materialen (zoals reinigingsmiddelen, smeermiddelen en brandstoffen)
dienen beschikbaar te zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
2.4.8.2 Voorzieningen
voor de opslag van voedingsmiddelen dienen zodanig te zijn ontworpen en
geconstrueerd dat zij:
• Adequaat onderhouden en reiniging mogelijk maken.
• Schuilplaatsen en ophoping van ongedierte voorkomen.
• Voedingsmiddelen doeltreffend afschermen voor verontreiniging / besmetting.• Verlies van product wordt tegengegaan.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
2.4.8.3 Voorzieningen
voor opslag dienen zodanig te zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden
dat opzettelijke of niet-opzettelijke verontreiniging / besmetting van
voedingsmiddelen met schadelijke stoffen wordt voorkomen.
Voldoet aan de gestelde
eisen zodanig dat opzettelijke of niet-opzettelijke verontreiniging of
besmetting van voedingsmiddelen met schadelijke stoffen wordt voorkomen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.1 Beheersing van
potentiële gevaren voor voedsel
3.1.1
Levensmiddelenbedrijven dienen de gevaren voor voedingsmiddelen te beheersen
door toepassing van systemen zoals HACCP. Deze beheerssystemen dienen te
worden toegepast binnen de gehele voedselketen om de veiligheid en
deugdelijkheid van voedingsmiddelen te waarborgen gedurende de gehele
levensfase van het product.
Gevarenanalyse en
diverse . De HACCP-studie is uitgevoerd en geïmplementeerd
Gevaren worden beheerst
door toepassing van de HACCP-analyse.
3.2.1 Tijd en Temperatuur beheersing3.2.1.1 Beheerssystemen
voor temperatuur en tijd dienen operationeel te zijn gedurende verhitting,
koeling en opslag daar waar noodzakelijk voor de productie en behandeling van
veiligheid van voedingsmiddelen.
Beheerssystemen omvatten kritische limieten, en testen van de
nauwkeurigheid van de meetmiddelen
Gevarenanalyse en
diverse procedures. De HACCP-studie is uitgevoerd en geïmplementeerd
Beheerssystemen zijn
aanwezig, voorzien van limieten, registraties en testen van nauwkeurigheid. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.2.2 Specifieke processtappen3.2.2.1 Andere
processtappen, zoals afkoeling, thermische behandeling, bestraling, drogen,
chemische conservering, vacuüm of aangepast atmosferisch verpakken, dienen
beoordeeld te worden op hun invloed op de veiligheid en deugdelijkheid van
voedingsmiddelen
Gevarenanalyse en
diverse procedures. De HACCP-studie is uitgevoerd en geïmplementeerd
De processtappen worden
beoordeeld op hun invloed op de veiligheid en deugdelijkheid van de
voedingsmiddelen. Dit wordt beoordeeld bij de gevarenanalyse, interne audit en
quickscan.
3.2.3 Microbiologische en andere
kenmerken
3.2.3.1 Waar
microbiologische, chemische of fysische specificaties van belang zijn voor de
veiligheid van voedingsmiddelen, dienen deze specificaties te zijn gebaseerd
op verantwoorde, wetenschappelijke beginselen en dienen, daar waar
noodzakelijk, procedures voor monitoring, actie limieten en analysemethoden
te zijn vastgesteld en vastgelegd.
Gevarenanalyse en
diverse procedures. De HACCP-studie is uitgevoerd en geïmplementeerd
Voldoet aan de eisen.
Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
3.2.4 Microbiologische kruisbesmetting3.2.4.1 Waar
noodzakelijk dienen grondstoffen en onbehandelde voedingsmiddelen
doeltreffend te zijn gescheiden van behandelde voedingsmiddelen
Voldoet aan de gestelde
eisen. Waar noodzakelijk worden grondstoffen en onbehandelde voedingsmiddelen
doeltreffend gescheiden van behandelde voedingsmiddelen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.2.4.3 Alle
oppervlakken, gebruiksvoorwerpen, apparatuur, bevestigingen en benodigdheden
dienen schoon te zijn en waar noodzakelijk te zijn gedesinfecteerd na contact
met onbewerkt voedingsmiddel, om verontreiniging / besmetting te voorkomen
Voldoet aan de gestelde
eisen. Al het materiaal is goed te reinigen en/of te desinfecteren en bestemd
voor het gebruik. Kruisbesmetting wordt voorkomen. Dit wordt beoordeeld bij
de interne audit en quickscan.
3.2.5 Fysische en chemische besmetting3.2.5.1 Systemen dienen
operationeel te zijn om verontreiniging / besmetting van voedingsmiddelen te
voorkomen door vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld glas , metaal, stof
schadelijke dampen) en schadelijke chemische stoffen
Procedure
productvreemde bestanddelen en gevarenstudie
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.2.5.2 Geschikte en
doeltreffende detectie of uitlezen/uitsorteren (screening) voorzieningen
dienen te worden toegepast waar dit noodzakelijk is.
Procedure
productvreemde bestanddelen en gevarenstudie
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.3 Eisen voor inkomende materialen
3.3.1 Specificaties3.3.1.1 Geen enkele
grondstof of ingrediënt mag worden geaccepteerd door het
levensmiddelenbedrijf, indien bekend is dat dit materiaal parasieten,
ongewenste micro-organismen, pesticiden, dierlijke geneesmiddelen of
toxische, ontbonden of vreemde stoffen bevat, die niet kunnen worden
gereduceerd tot een aanvaard niveau door gebruikelijk uitsorteren en/of
behandeling. Waar noodzakelijk dienen specificaties voor grondstoffen te
worden vastgesteld en toegepast.
Diverse specificaties,
gevarenstudie, ingangscontrole, leverancier -en leveranciersbeoordeling en de
instructies
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.3.2 Ingangsinspectie3.3.2.1 Waar van
toepassing dienen grondstoffen of ingrediënten te worden geïnspecteerd en
gesorteerd voorafgaande aan de behandeling. Waar noodzakelijk dienen
laboratoriumtesten te worden uitgevoerd om de geschiktheid voor gebruik ervan
vast te stellen. Alleen geschikte en deugdelijke
grondstoffen dienen te worden gebruikt.
Ingangscontrole en gevarenstudieVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.3.3 Opslag roulatie3.3.3.1 Opslag van
grondstoffen en ingrediënten dient doeltreffend te worden beheerd (roulatie,
first-in-first-out)
Er wordt gewerkt
volgens FIFO en FEFO
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.4 Verpakking
3.4.1 Ontwerp en materialen3.4.1.1 Het ontwerp en
de materialen voor de verpakking dienen een geschikte bescherming van de
voedingsmiddelen te geven zodat verontreiniging / besmetting wordt
geminimaliseerd, schade wordt voorkomen en in geschikte etikettering kan
worden voorzien.
Productinformatie, iMIS
handleidingen en specificaties
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.4.2 ‘Food-grade'
materialen en gassen
3.4.2.1
Verpakkingsmaterialen en -gassen dienen niet toxisch te zijn en mogen geen
bedreiging van de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen opleveren
onder de condities zoals voor opslag en gebruik zijn vastgesteld en
vastgelegd
Diverse specificaties in 32 mappenInstallatieonderdelen
en houders zijn gemaakt van materialen die, bij normaal gebruik, niet toxisch
zijn.
3.4.3 Herbruikbare verpakking3.4.3.1 Herbruikbare
verpakking dient voldoende duurzaam, gemakkelijk te reinigen en, indien
noodzakelijk, te desinfecteren zijn.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.5 Water
3.5.1 Water in contact
met voedingsmiddelen
3.5.1.1 Alleen
drinkwater dient te worden gebruikt voor de behandeling en productie van
voedingsmiddelen, met uitzondering van:
• Voor de productie van stoom, brandbeheersing en vergelijkbare toepassingen
die niet gerelateerd zijn aan voedingsmiddelen
• In bepaalde processen (bijvoorbeeld afkoelen) en productieruimten en
plaatsen waar dit geen gevaar voor de veiligheid van voedingsmiddelen
oplevert (bijvoorbeeld gebruik van schoon zeewater).
Specifiek
3.5.2 Hergebruik van
gerecirculeerd behandeld water
3.5.2.1 Gerecirculeerd
water voor hergebruikt dient te worden behandeld en in een zodanige conditie
te worden gehouden, dat het geen gevaren oplevert voor de veiligheid van
voedingsmiddelen. Dit proces dient doeltreffend te
worden gemonitoord
Specifiek
3.5.3 Hergebruik van
gerecirculeerd onbehandeld water
3.5.3.1 Gerecirculeerd
water voor hergebruik, dat geen verdere behandeling heeft ondergaan en water
dat is opgevangen van de behandeling van voedingsmiddelen door verdamping of
droging mag worden gebruikt, indien is vastgesteld dat dit gebruik geen
risico oplevert voor de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen
Specifiek
3.5.4 Als een bestanddeel3.5.4.1 Drinkwater
dient te worden gebruikt.
Specifiek
3.5.5 IJs en stoom3.5.5.1 IJs dient te
worden gemaakt van water dat voldoet aan de eisen in paragraaf 2.4.1. IJs en
stoom dienen zodanig te worden geproduceerd, behandeld en opgeslagen, dat
verontreiniging wordt voorkomen
Specifiek
3.5.5.2 Stoom dat in
direct contact komt met voedingsmiddelen of met oppervlakten die in contact
komen met voedingsmiddelen, dient geen componenten en/of toevoegingen te
bevatten die schadelijk zijn voor de veiligheid van voedingsmiddelen
Specifiek
3.6 Management en toezicht
3.6.1 Methode van
controle en toezicht
3.6.1.1 De methoden van
controle en toezicht dienen afhankelijk te zijn van de grootte van het
bedrijf, de aard van de activiteiten en de soort voedingsmiddelen
Gevarenstudie en
diverse procedures en registraties
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.6.2 Benodigde kennis3.6.2.1 Leidinggevend
en toezichthoudend personeel dient voldoende kennis te hebben van de
beginselen en praktijken van veiligheid en deugdelijkheid van
voedingsmiddelen om in staat te zijn de potentiële risico's in te schatten,
geschikte preventieve en corrigerende actie's te nemen en om te borgen dat
doeltreffende monitoring en toezicht wordt gehouden
Functie-omschrijvingen
en de procedure en trainingen
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.7 Documentatie / registraties
3.7.1 Registraties3.7.1.1 Waar
noodzakelijk dienen geschikte registraties van processen, productie en distributie
te worden bijgehouden en bewaard voor een periode die de houdbaarheidsperiode
van de voedingsmiddelen overtreft
DocumentatieVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.7.2 Doeltreffendheid en
geloofwaardigheid
3.7.2.1 Documentatie
dient de doeltreffendheid en de geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van het
voedselveiligheidssysteem te verbeteren
DocumentatieVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.8 Recall procedures
3.8.1 Doelmatige procedures3.8.1.1 Leidinggevend
personeel dient te waarborgen dat doeltreffende procedures operationeel zijn
voor het geval dat een gevaar voor de voedselveiligheid optreedt en die een
volledige, snelle recall van de markt van iedere betroffen partij of
afgeleverd product mogelijk maken
Recall, blokkade en incidentenVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.8.2 Tracing & Tracking3.8.2.1 Indien een
product is teruggeroepen vanwege een direct gevaar voor de gezondheid, dienen
andere producten die onder vergelijkbare omstandigheden zijn geproduceerd
en/of behandeld, en die een vergelijkbaar gevaar voor de volksgezondheid
kunnen opleveren, te worden beoordeeld op veiligheid en mogelijk dienen te
worden teruggeroepen uit de markt. De noodzaak voor
publiekelijke waarschuwingen dient te worden overwogen
Recall, blokkade en incidentenVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
3.8.3 Vernietigen of herverwerking3.8.3.1 Teruggeroepen
voedingsmiddelen dienen onder toezicht te worden gehouden totdat ze zijn
vernietigt, gebruikt worden voor andere doeleinden dan menselijke consumptie,
of worden herbewerkt op een wijze die de veiligheid waarborgt.
Recall, blokkade en incidentenVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4 Inrichting: onderhoud en verzorging
4.1 Onderhoud en Reiniging
4.1.1 Algemeen4.1.1.1 Inrichtingen en
installaties dienen in een geschikte staat van onderhoud te worden gehouden
en in een zodanige conditie zijn dat:
• Alle reinigingsprocedures mogelijk worden gemaakt
• Zij functioneren zoals bedoeld, in het bijzonder t.a.v. kritische stappen.
• Verontreiniging wordt voorkomen van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld door
metaalschaafsel, afbladderende bekleding, scherven/brokstukken en chemicaliën
Reinigingsprocedures en werkinstructiesVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
4.1.1.2 Reiniging dient
voedingsresten en vuil te verwijderen dat een bron kan zijn van contaminatie.
De noodzakelijke reinigingsmethoden en materialen zullen afhankelijk zijn van
de aard van het voedingsmiddelenbedrijf. Desinfectie
kan noodzakelijk zijn na reiniging.
Reinigingsprocedures en werkinstructiesVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
4.1.1.3
Reinigingsmiddelen/ chemicaliën dienen voorzichtig te worden behandeld en
toegepast in overeenstemming met de instructies van de leverancier
Opslag, ingangscontrole en
bedrijfshygiëne
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.1.1.4 Indien
noodzakelijk dienen reinigingsmiddelen/ chemicaliën gescheiden van voedingsmiddelen
te worden opgeslagen in duidelijk gemerkte houders om het risico van
opzettelijk en niet-opzettelijke verontreiniging van voedingsmiddelen te
voorkomen.
Opslag, ingangscontrole en
bedrijfshygiëne
Reinigingsmiddelen en
chemicaliën worden gescheiden van voedingsmiddelen opgeslagen in duidelijk
gemerkte houders om het risico van opzettelijk en niet-opzettelijke
verontreiniging van voedingsmiddelen te voorkomen. Dit
wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.1.2 Reinigingsprocedures en methoden4.1.2.1 De reinigings-
en desinfectie methoden dienen te worden vastgesteld en vastgelegd. Het
gebruikte water dient te voldoen aan de eisen in paragraaf 2.4.1.
Verontreiniging / besmetting van voedingsmiddelen met reinigingsmiddelen
dient te worden voorkomen.
Diverse reinigings
procedures, werkinstructies die betrekking hebben op deze zaken.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.2.1 Specificaties4.2.1.1 Programma's
voor reiniging en desinfectie dienen te waarborgen dat alle delen van de
inrichting afdoende schoon zijn, inclusief de reiniging van de
reinigingsapparatuur zelf. Daar waar vastgestelde en vastgelegde
reinigingsprogramma's worden toegepast, dienen zij de volgende aspecten te
bevatten:
• Gebieden en delen van installaties en gebruiksvoorwerpen die dienen te
worden gereinigd
• Verantwoordelijkheid voor specifieke taken
• Methode en frequentie van reiniging
• Voorzieningen voor monitoring
Waar van toepassing noodzakelijk dienen moeten de programma's worden
opgesteld in overleg met technische adviseurs
Diverse reinigings
procedures, werkinstructies die betrekking hebben op deze zaken.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.2.2 Monitoring en verificatie4.2.2.1 Reinigings- en
desinfectieprogramma's dienen voortdurend en doeltreffend te worden
gemonitoord op hun geschiktheid en doeltreffendheid en waar nodig worden
vastgelegd
Diverse reinigings
procedures, werkinstructies die betrekking hebben op deze zaken.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3 Ongedierte bestrijding
4.3.1 Algemeen4.3.1.1 Goede
werkwijzen t.a.v. veiligheid dienen te worden toegepast teneinde te voorkomen
dat een omgeving wordt gecreëerd die ongedierte aantrekt. Goede hygiënische
voorwaarden, inspectie van inkomende materialen en doeltreffende monitoring
kan de waarschijnlijkheid van aanwezig ongedierte minimaliseren en zodoende
de noodzaak voor pesticiden beperken
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.2 Voorkomen van toegang4.3.2.1 Gebouwen dienen
in goede staat van onderhoud te zijn en in een conditie die de toegang van
ongedierte en (schuil) plaatsen voor mogelijke broeinesten voorkomt
OngediertebestrijdingGebouwen, terrein,
installaties en andere zaken voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.2.2 Gaten, afvoeren
en andere plekken waardoor ongedierte gemakkelijk toegang kan krijgen, dienen
gesloten te worden gehouden. Waar afsluiting niet mogelijk is (bijvoorbeeld
open ramen, deuren en ventilatoren) dienen maatregelen te zijn genomen,
bijvoorbeeld gaashorren, om het binnengekomen van ongedierte te beperken.
OngediertebestrijdingGebouwen, terrein,
installaties en andere zaken voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.2.3 Waar mogelijk
dienen dieren te worden weggehouden van bedrijfsterreinen en voedingsmiddelen
productie installaties
OngediertebestrijdingGebouwen, terrein,
installaties en andere zaken voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.3 Schuilplaatsen en
aantasting/besmetting
4.3.3.1 Potentiële
voedsel bronnen dienen te worden opgeslagen in houders die geen toegang geven
tot ongedierte en/of dienen te worden opgeslagen boven de grond en op afstand
van muren.
OngediertebestrijdingGebouwen, terrein,
installaties en andere zaken voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.3.2 Gebieden binnen
en buiten inrichtingen met voedingsmiddelen dienen schoon gehouden te worden.
Waar noodzakelijk, dient geweigerd materiaal te worden opgeslagen in houders
die geen toegang geven aan ongedierte
OngediertebestrijdingGebouwen, terrein,
installaties en andere zaken voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.4 Monitoring en detectie4.3.4.1 Registraties
van periodieke inspectie van inrichtingen en hun omgeving dienen te worden
bijgehouden en beschikbaar te zijn
OngediertebestrijdingVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.3.5 Verdelging4.3.5.1 Aanwezigheid
van ongedierte dient onmiddellijk te worden bestreden op een zodanige wijze
dat er geen bedreiging is van de veiligheid en geschiktheid van
voedingsmiddelen.
OngediertebestrijdingVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.4 Afval beheersing
4.4.1 Verwijdering, opslag4.4.1.1 Geschikte
voorzieningen dienen operationeel te zijn voor de verwijdering en opslag van
afval. Het is niet toegestaan dat afval zich ophoopt bij de behandeling van
voedingsmiddelen, de opslag daarvan of op andere werkplekken en de directe
omgeving daarvan, tenzij dit niet te vermijden is voor een goede
bedrijfsvoering
Leveranciers en afvalAfvalbeleid voldoet aan
de eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.4.2 Reiniging4.4.2.1 Opslagplaatsen
voor afval dienen voldoende schoon te worden gehouden
Afvalbeleid voldoet aan
de eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.5 Hygiënische zorg
4.5.1 Monitoring4.5.1.1 De
doeltreffendheid van systemen voor hygiënische zorg dient te worden
gemonitoord
HygiëneHygiënemonitoring voldoet
aan de eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
4.5.2 verificatie4.5.2.1 Systemen voor
hygiënische zorg dienen periodiek te worden geverifieerd door inspecties of,
waar noodzakelijk, door microbiologische monstername van de omgeving en
oppervlakken die in contact staan met voedingsmiddelen. De systemen dienen
regelmatig te worden beoordeeld en worden aangepast aan veranderde
omstandigheden
Diverse procedures en verificatieDe verificatie op het
hygienesysteem voldoet aan de eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne
audit en quickscan.
4.5.3 Beoordeling4.5.3.1 Systemen voor
hygiënische zorg dienen periodiek te worden beoordeeld en worden aangepast
aan veranderde omstandigheden
Verificatie en controlerondesDe verificatie op het
hygienesysteem voldoet aan de eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne
audit en quickscan
5 Inrichting: persoonlijke hygiëne
5.1 Gezondheidstoestand
5.1.1 5.1.1.1 Een systeem
dient operationeel te zijn om de toegang te voorkomen tot iedere plek waar
voedingsmiddelen worden behandeld door personen, waarvan bekend is of
waarvoor een verdenking is, dat zij lijden aan of een drager zijn van een
ziekte of aandoening, waarvan besmetting door middel van voedingsmiddelen kan
worden doorgegeven
HygiëneprocedureEr is een systeem
operationeel om de toegang te voorkomen tot iedere plek waar voedingsmiddelen
worden behandeld door personen, waarvan bekend is of waarvoor een verdenking
is, dat zij lijden aan of een drager zijn van een ziekte of aandoening,
waarvan besmetting door middel van voedingsmiddelen kan worden doorgegeven.
Voldoet aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en
quickscan.
5.1.1.2 Iedere persoon
die besmet is, dient onmiddellijk de ziekte of symptomen van ziekte aan het
leidinggevend personeel te rapporteren. Medisch onderzoek van een be- of
verwerker van voedingsmiddelen dient te worden uitgevoerd indien klinisch of
epidemiologisch noodzakelijk
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.2 Ziekten en verwondingen
5.2.1 Te rapporteren condities5.2.1.1 Condities die
aan het leidinggevend personeel dienen te worden gerapporteerd om de noodzaak
tot een medisch onderzoek te beoordelen en/of mogelijke uitsluiting van het
werken met voedingsmiddelen kunnen leiden, zijn onder meer:
• Geelzucht
• Diarree
• Overgeven
• Koorts
• Keelpijn met koorts
• Zichtbaar geïnfecteerde huidplekken (verbranding, snijwonden etc.)
• Lopend(e) oor, oog of neus
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.3 Persoonlijke verzorging
5.3.1 Beschermende kleding5.3.1.1 Personeel dat
werkt met voedingsmiddelen dient te zorgen voor een goede persoonlijke
verzorging en draagt, waar noodzakelijk, geschikte kleding, hoofdbedekking en
schoeisel
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.3.2 Snij- en andere wonden5.3.2.1 Indien
personeel met een wond wordt toegestaan om door te werken, dienen snij- en
andere wonden te worden afgedekt met geschikt waterafstotend materiaal.
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.3.3 Handen wassen5.3.3.1 Personeel dient
altijd de handen te wassen in geval de persoonlijke verzorging invloed heeft
op de veiligheid van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld
• Aan het begin van de activiteiten
• Direct na het gebruik van het toilet
• Na gebruik / bewerking van onbehandelde of besmette producten dat zou
kunnen leiden tot verontreiniging van andere voedingsmiddelen. Personeel
dient te voorkomen dat “klant en klaar” producten worden aangeraakt, waar dit
niet noodzakelijk is
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.4 Persoonlijk gedrag
5.4.1 Roken, eten, snuiten5.4.1.1 Personen die
werken met voedingsmiddelen dienen zich te onthouden van gedrag dat zou
kunnen leiden tot verontreiniging van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld:
• Roken
• Spugen
• Kauwen of eten
• Snuiten of hoesten boven onbeschermde voedingsmiddelen
HygiëneprocedureVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.4.2 Sierraden5.4.2.1 Persoonlijke
eigendommen zoals sieraden, horloges, spelden/pins en andere voorwerpen
dienen niet gedragen te worden of te worden binnengebracht op plekken waar
voedingsmiddelen worden verwerkt, indien zij een gevaar kunnen zijn voor de
veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen.
HygiëneprocedureHuisregels en
hygieneregels zijn aanwezig en voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
5.5 Bezoekers
5.5.1 Verzorging en gedrag5.5.1.1 Bezoekers aan
plaatsen waar voedingsmiddelen worden geproduceerd, verwerkt of bewerkt
dienen, indien noodzakelijk, beschermende kleding te dragen en zich te houden
aan de geldende voorzieningen / regels voor persoonlijke hygiëne.
HygiëneprocedureHuisregels en
hygieneregels zijn aanwezig en voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan
6 Transport
6.1 Algemeen6.1.1 Voedingsmiddelen
dienen tijdens het transport voldoende te zijn beschermd om de productveiligheid
te borgen
Procedures,
registraties transport en vervoer.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
6.2 Vereisten6.2.1 Waar noodzakelijk
dienen vervoersmiddelen en houders zodanig te zijn ontworpen en geconstrueerd
dat zij:
• Voedingsmiddelen of verpakking niet verontreinigen.
• Doeltreffend kunnen worden gereinigd en, indien noodzakelijk,
gedesinfecteerd.
• Waar nodig doeltreffende scheiding van verschillende voedingsmiddelen van
elkaar of van andere items mogelijk maken.
• Voorzien in een doeltreffende bescherming voor verontreiniging, inclusief
stof en / dampen.
• In staat zijn om doeltreffend de temperatuur, vochtigheid, atmosfeer en
andere condities te onderhouden, die noodzakelijk zijn om voedingsmiddelen
van schadelijke of onwenselijke microbiologische groei en achteruitgang
(leidend tot ongeschiktheid voor consumptie) te beschermen.
• Voorzien in mogelijkheid tot een noodzakelijk controle van temperatuur,
vochtigheid of andere conditie
Procedures,
registraties transport en vervoer.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
6.3 Gebruik en onderhoud6.3.1 Transportmiddelen
en houders voor voedingsmiddelen dienen in een geschikte staat voor gebruik,
reiniging en onderhoud te worden gehouden
Diverse reinigings- en
onderhoudprocedures.
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
6.3.2 Daar waar
hetzelfde transportmiddel of houder wordt gebruikt voor het transport van
verschillende voedingsmiddelen of andere materialen dient deze tussen de
transporten doeltreffend te worden gereinigd en, indien noodzakelijk, te worden
gedesinfecteerd.
Reiniging- en desinfectieproceduresVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
6.3.3 Waar
noodzakelijk, in het bijzonder bij bulk transporten, dienen transportmiddelen
en houders alleen voor voedingsmiddelen te zijn ontworpen en gemerkt te zijn
en alleen voor die toepassing te worden gebruikt
Transport documentenVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
7 Product informatie en
consumenten bewustzijn
7.1 Identificatie partij7.1.1 Identificatie van
partijen is noodzakelijk voor recall van producten en vergemakkelijkt
doeltreffend voorraadbeheer (paragraaf 3.2). Elke houder / verpakking van
voedingsmiddelen dient blijvend te zijn gemerkt om de producent en de partij
te identificeren (zie Codex General Standard for the Labelling of
Pre-packaged Foods, Codes STAN 1-1985).
Voldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
7.2 Product informatie7.2.1 Alle
voedingsproducten dienen voorzien te zijn van informatie, die het voor de
volgende persoon in de voedingsketen mogelijk maakt om het product op een
veilige en juiste wijze te bewerken, verkopen, op te slaan, te verwerken of
te gebruiken
Etiket met alle
benodigde informatie
Voldoen aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
7.3 Etikettering7.3.1 Voorverpakte
voedingsmiddelen dienen te zijn geëtiketteerd met duidelijke instructies die
het voor de volgende persoon in de voedingsketen mogelijk maakt om het
product op een veilige wijze te bewerken, te verkopen, op te slaan en te
gebruikt (zie Codex General Standard for Labelling of Pre-packaged Foods,
Codex STAN 1-1985)
Etiket met alle
benodigde informatie
Voldoen aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
7.4 Consumenten voorlichting7.4.1 Programma's voor
gezondheidsvoorlichting dienen de algemene beginselen van veiligheid en
deugdelijkheid van voedingsmiddelen te bevatten. Dergelijke programma's moeten
het voor de consument mogelijk maken om het belang van elke productinformatie
te begrijpen, elke instructie t.a.v. het product op te volgen en hen bewuste
keuzes te laten maken. In het bijzonder dienen consumenten te worden
geïnformeerd over de relatie van tijd en temperatuurbeheersing en ziekten,
ontstaan door voedsel.
Productspecificatie en duidelijke
communicatie
Productspecificatie en
communicatie voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt
beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8 Training
8.1 Bewustwording en
verantwoordelijkheden
8.1.1 Al het personeel
dient zich bewust te zijn van zijn rol en verantwoordelijkheid inzake de
bescherming van voedingsmiddelen door verontreiniging en achteruitgang.
Communicatie en
opleiding en training
Communicatie, opleiding
en training voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt
beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8.1.2 Be- en verwerkers
van voedingsmiddelen dienen over de noodzakelijke kennis en vaardigheden te
beschikken die het hen mogelijk maken om voedingsmiddelen veilig en
deugdelijk te behandelen. Degenen die sterke reinigingsmiddelen of andere
potentieel schadelijke chemicaliën gebruiken, dienen te worden geïnstrueerd
m.b.t. veilige werkwijzen.
Communicatie en
opleiding en training, functieomschrijvingen
Communicatie,
opleiding, training en functieomschrijvingen voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8.2 Training programma's8.2.1 Factoren waarmee
rekening dient te worden gehouden in de beoordeling van het niveau van de
noodzakelijk training zijn onder meer:
• De aard van het voedingsmiddel, in het bijzonder de mogelijkheid tot groei
van pathogenen en bederf door micro-organismen.
• De wijze waarop het voedingsmiddel wordt behandeld en verpakt, inclusief de
waarschijnlijkheid van verontreiniging.
• De mate en aard van be- en / of verwerking of bereiding voor consumptie
• De condities waaronder het voedingsmiddel wordt opgeslagen.
• De verwachte tijd tot aan gebruik / consumptie.
Communicatie en
opleiding en training, functieomschrijvingen
Communicatie,
opleiding, training en functieomschrijvingen voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8.3 Instructie en toezicht8.3.1 Periodieke
beoordeling van de doeltreffendheid van training en instructie dient te
worden uitgevoerd. Regelmatig toezicht en toetsingen dienen te worden
uitgevoerd om te borgen dat procedures doeltreffend zijn geïmplementeerd.
Controlerondes en verificatieControlerondes en
verificatie voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de
interne audit en quickscan.
8.3.2 Leidinggevend en
toezichthoudend personeel van voedingsmiddelen bedrijven dienen de
noodzakelijke kennis te hebben van de beginselen en praktijken van veiligheid
en deugdelijkheid van voedingsmiddelen om in staat te kunnen zijn om
potentiële risico's in te schatten en noodzakelijke acties te kunnen nemen om
op te heffen (zie paragraaf 3.5)
Functieomschrijvingen, opleiding en
training
De
functieomschrijvingen, opleiding en training voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8.4 Opfris training8.4.1
Trainingsprogramma's dienen regelmatig te worden beoordeeld en te worden
geactualiseerd indien noodzakelijk.
VerificatieVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.
8.4.2 Systemen dienen
operationeel te zijn om te borgen dat be- en verwerkers van voedingsmiddelen
bekend zijn met alle procedures die noodzakelijk zijn om de veiligheid en
deugdelijkheid van voedingsmiddelen te borgen
Communicatie en trainingVoldoet aan de gestelde
eisen. Dit wordt beoordeeld bij de interne audit en quickscan.

Beheersmaatregelen

In het basisvoorwaardenprogramma staan
diverse mogelijke gevaren en aandachtspunten genoemd. De van toepassing zijnde
aspecten worden beheerst door procedures, instructies en de daarbij behorende
maatregelen. Gezien het feit dat zij voortkomen uit
het basisvoorwaardenprogramma dan wel dat het basisvoorwaardenprogramma
aanleiding heeft gegeven voor het opstellen van deze maatregelen worden zij
niet door de beslisboom geleid. De volgende maatregelen zijn van kracht
binnen ons bedrijf en worden minimaal jaarlijks beoordeeld of in geval van een
nieuw risico of een incident m.b.t. voedselveiligheid of food defence.

Gevaar vanuit BVP Beheersing door Norm Actie bij afwijking Procedure/instructie
Kruisbesmetting met
pathogenen richting product met kans op ziekte.
Door juiste
persoonlijke hygiëne worden kruisbesmettingen voorkomen.
Een ieder dient zich te
houden aan de geldende voorschriften.
Herinstructie
personeel, aanspreken personeel. Bij extremen producten blokkeren.
Procedure: hygiëne
Instructie: hygiënecontrole
Kruisbesmettingen met
pathogenen of gevaarlijke stoffen door een slechte bedrijfshygiëne in brede
zin van het woord met kans op ziekte.
Door het volgen van de
bedrijfshygiëne worden kruisbesmettingen voorkomen.
Een ieder dient zich te
houden aan de geldende voorschriften.
Herinstructie
personeel, aanspreken personeel. Bij extremen producten blokkeren.
Procedure: bedrijfshygiëne
Instructie: hygiënecontrole
Ongedierte
uitwerpselen, vraat, etc. Ongedierte kan drager zijn van ziekteverwekkers met
kans op ziekte.
Goede
ongediertebestrijding, ingangscontrole en wekelijkse controle op ophoping
vuil/etenswaren.
Geen ongediert.Extra bestrijding
toepassen.
Instructie personeel. Bouwtechnische aanpassingen.
Procedures: ongedierte en ingangscontrole
Instructies: hygiënecontrole,
ongediertecontrole en ingangscontrole
Versneld bederf door
het te hoog worden van de producttemperatuur tijdens verwerking.
Door de
omgevingstemperatuur te beheersen wordt opwarming voorkomen. Door het meten
van de producttemperatuur ontstaat inzicht van de temperatuur producten op de
afdeling.
Zie instructie.Producten blokkeren.
Producten vernietigen indien temperatuur veel te hoog.
Controle omgevingstemperatuur.
Verlagen omgevingstemperatuur.
Verhogen doorloopsnelheid.
Instructie personeel.
Instructie: producttemperatuur
Bederf van producten
door een te lange bewaartijd.
Visuele controles op .Mag niet over datum
zijn.
Producten vernietigen.Procedure: opslag
Instructie: opslagcontrole
Besmetting met
productvreemde bestanddelen: glas, hout, metaal, verpakkingen, etc.
Controle op
productvreemde bestanddelen en de mogelijkheid tot kruisbesmetting.
Geen besmetting.
Geen mogelijkheid tot besmetting.
Producten, proces of
apparatuur blokkeren. Onderhoud uitvoeren.
Producten vernietigen.
Procedures: PVB, glas, hout
Instructie: controle
productvreemde bestanddelen
Besmetting met PVB door
slecht onderhoud. En besmetting product met niet food-grade middelen.
Gebruik food-grade
middelen.
Vrijgave na onderhoud.
Correct onderhoud uitvoeren.
Food-grade middelen
gebruiken.
Correct onderhoud, vrijgave moet plaatsvinden.
Producten, proces of
apparatuur blokkeren.
Onderhoud uitvoeren.
Producten vernietigen.
Procedures: onderhoud, leverancier en
leveranciersbeoordeling
: algemeen
Instructie: vrijgave na onderhoud
Ophoping van, en
kruisbesmetting met, vuil en micro-organismen (pathogenen).
Goede reininging en
desinfectie.
Tevens bouwkundig construeren dat R&D mogelijk is.
Schoon en desinfectie
moet er zijn.
Opnieuw reinigen.
Controle op schoonmaakuitvoer.
Instructie personeel hercontroles.
Procedures: reiniging en desinfectie
Instructies: schoonmaakcontrole,
schoonmaakuitvoering en desinfectiecontrole
Contaminatie/migratie
van verpakkingsmaterialen naar product.
Gebruik van food-grade
verpakkingsmateriaal.
Food-grade.Verpakkingsmateriaal blokkeren.
Producten vernietigen.
Specificatie: algemeen
Procedure: leverancier en
leveranciersbeoordeling
Kans op ziekte door
verkeerde etiketinformatie (bijv. , bereidingsadvies)
Juiste etiketinformatie
en controle hierop. Bevoegd en gekwalificeerd
personeel.
Correct etiket.Etiketten blokkeren.
Producten blokkeren.
Opnieuw verpakken of vernietigen.
Productinformatie
Procedure: vrijgave producten,
Labelling en verpakkingscontrole
Iinstructie: controle
procescontroles
Kruisbesmetting met
allergenen door verkeerde receptuur
Gebruik juiste receptuur.Juiste receptuur.Producten blokkeren en vernietigen.Productinformatie, werkproces
Gebruik, verwerking van
“slechte” en gevaarlijke producten met alle gevolgen van dien.
Blokkeren van
afgekeurde, afwijkende producten.
Niet verwerken producten.Als nog blokkeren
producten en eventuele recall.
Procedures: blokkade, incidenten en recall
Verwondingen kunnen bij
de consument optreden indien men een product consumeert met een glasscherf.
Glascontrole.Geen glas in product.Producten blokkeren en
vernietigen.
Eventueel recall.
Procedures: PVB en glas
Instructie: glascontrole
Ernstige verwondingen
kunnen bij de consument optreden indien men een product consumeert met
houtsplinters.
Houtcontrole.Geen hout in product.Producten blokkeren en
vernietigen.
Eventueel recall.
Procedures: PVB en hout
Instructie: houtcontrole
Kruisbesmetting met
allergenen door verkeerde werkwijze.
Tussentijdse
schoonmaak, planning, recepturen, hygiëneprocedures, gesloten verpakkingen.
Geen kruisbesmetting.Producten blokkeren en
vernietigen.
Eventueel recall.
Productinformatie, allergenenbeleid
Versneld bederf door
fouten receptuur (te weinig zout, etc.).
Werken volgens receptuur.Juist receptuur.Producten blokkeren en vernietigen.Productinformatie, werkproces
Kruisbesmetting door
slecht laden vrachtwagens
Juist laden van
vrachtwagens, producten niet op de grond.
Correct beladen.Opnieuw beladen,
eventueel producten blokkeren.
Procedure: transport
Versneld bederf,
uitgroei pathogenen door verkeerde transporttemperatuur.
Juist instellen
vrachtwagens en temperatuurbeheersing.
Juiste temperatuur.Opnieuw instellen.
Producten eventueel blokkeren.
Procedure: transport
Uitgroei
ziekteverwerkkers en bederf door een te lange houdbaarheid (afgeven THT).
Microbiologisch onderzoek eindproducten.Alleen afgifte correcte houdbaarheid.Heronderzoeken.Procedure: microbiologisch onderzoek
Uitgroei
ziekteverwekkers en bederf door een te lange houdbaarheid etiket.
Juist etiketten
gebruiken.
Controle etiket.
Juiste etiket.Producten blokkeren en vernietigen.Procedures: Labelling en verpakkingscontrole.
Productinformatie en werkproces
Kruisbesmetting door
een slechte staat gebouw en machines.
Onderhoud en beschikbaarstellen middelen.Moet voldoen.Onderhoud plegen,
eventueel ruimte/machines blokkeren.
In geval van productonveilig producten blokkeren.
Procedures: BVP en onderhoud
Instructies: Controle BVP en
bouwtechnische keuring
Gevaarlijke producten
door onkunde personeel.
Training en opleiding.Iedereen dient
voldoende training te hebben gehad.
Extra trainingen.Procedures: opleiding en training
Instructies: kennisvragen
personeel en nieuw personeel
Gevaarlijke producten
door niet functioneren of slecht functioneren meetmiddelen.
Kalibratie
Gevaarlijke producten
door retouren opnieuw in productie.
Retouren vernietigen.Geen retouren in proces.Producten blokkeren en vernietigen.Procedure: rework
Onjuiste opslag, afvoer
en/of verzameling van afval met kans op besmetting eindproduct.
Afval juist verzamelen
en snel afvoeren van afdelingen.
Juiste afvoer en opslag.Producten blokkeren en vernietigen.Procedure: afval
Besmetting door opzet/sabotage.Aanname
“betrouwbaar personeel”.
Afgesloten houden bedrijf.
Ontslag.Procedure: bedrijfsbeveiliging
Gevaarlijke situaties
door niet voldoen aan claims.
Onderbouwen en controleren claims.Voldoen aan claims.Producten blokkeren en
vernietigen.
Inlichten klanten.
Productinformatie
Procedure: klant en
klanttevredenheid
Productbesmetting door
zieke medewerkers of bezoek.
Meldingsplicht ziektes.Geen ziekte.Afhankelijk ziekte en
uitgevoerde werkzaamheden.
Procedures: hygiëne en bezoekers.
Nieuwe producten
uitleveren/produceren welke een gevaar kunnen vormen: microbiologisch,
of fysisch.
Productontwikkeling en validatie.Alleen gevalideerde
producten, ruimtes, machines en processen.
Blokkeren en eventueel
vernietigen.
Opnieuw validatie en geven instructie.
Procedures: productontwikkeling en kalibratie
Kruisbesmetting met
vuil, pathogenen door slecht wassen kleding.
Goed wassen van de
kleding.
Alleen schone kleding.Kleding blokkeren en
afvoeren als vuile kleding.
Extern bedrijf inlichten van onkunde.
Procedure: wassen kleding
Uitleveren producten
door slechte metingen CCP's door onkunde.
Competentie bepaling.Alle CCP's moeten
correct gemeten en beheerst worden.
Alle producten
processen blokkeren, nameten en/of vernietigen.
Herinstructie personeel.
Instructie: CCP controle
Onveilig product door
foutieve kritische instellingen proces of apparatuur
Alleen door bevoegd en
gekwalificeerd personeel, beperkte toegang tot systeem, wachtwoordbeveiliging
Alleen bevoegd personeelAlle producten
processen blokkeren, preventieve en corrigerende maatregelen.
Taken en bevoegdheden
Onveilig product door
niet of slecht functioneren van proces of apparatuur
Onderhoud en
beschikbaarheid van middelen
Correct functionerenAlle producten
blokkeren, preventieve en corrigerende maatregelen.
Procedures: Onderhoud, Procedure blokkade
TwitterFacebookLinkedInPin It

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Hebben jullie een basisvoorwaarden voorbeeld?' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


iMIS Updates nieuwsbrief

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.