< p>

Wat is de etiketteringsverplichting op eindproductniveau als het product niet naar de consument gaat?

Het antwoord:
Voor een antwoord op deze vraag kan gekeken worden naar het Warenwetbesluit Artikel 25. Dez eis hieronder opgenomen:

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

Artikel 25

  1. Voor wat betreft een niet voorverpakte eet- of drinkwaar als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdelen b, c en e, moeten de aanduiding alsmede de vermelding van de netto-hoeveelheid voor het publiek in ieder geval duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op het voorwerp waarin of waarop de betrokken waar zich bevindt, of op een onmiddellijk boven bedoeld voorwerp geplaatst(e) bord of kaart.
  2. Voor wat betreft een niet voorverpakte eet- of drinkwaar als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel e, moet bovendien de vermelding van de produktiepartij voorkomen op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket, of, indien zulks niet mogelijk is, op het handelsdocument dat de betrokken waar vergezelt.