Welke regels gelden er t.a.v. de etikettering van vis?

Het antwoord:

Hierbij de wetgeving over etikettering vis van de Verordening 104-2000

Artikel 1

In de sector visserijproducten wordt een gemeenschappelijke marktordening tot stand gebracht die een prijsregeling en een regeling van het handelsverkeer alsmede gemeenschappelijke regels ter zake van de mededinging omvat.

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:

—  producent”, elke natuurlijke of rechtspersoon die op het verkrijgen van visserijproducten gerichte productiemiddelen exploiteert met het doel deze producten voor het eerst in de handel te brengen;

— „ visserijproducten”, de hierna genoemde producten van de visvangst op zee en in de binnenwateren en de aquacultuur:

GN-code

Omschrijving

a)

0301 Levende vis

0302 Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0303 Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0304 Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

b)

0305 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

c)

0306 Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

307 Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE CONSUMENT

Artikel 4

1. Onverminderd de bepalingen die krachtens Richtlijn 79/112/EEG ( 1 ) van toepassing zijn, mogen de in artikel 1, onder a), b) en c), bedoelde producten, ongeacht de toegepaste verkoopmethode, slechts voor verkoop in het klein aan de eindverbruiker worden aangeboden mits door middel van een adequate affichering of etikettering de volgende gegevens worden verstrekt:

a) de handelsbenaming van de betrokken soort,

b) de productiemethode (vangst op zee of in de binnenwateren of kweek),

c) het vangstgebied.

Deze voorschriften zijn evenwel niet van toepassing op kleine hoeveelheden producten die rechtstreeks aan de consument worden verkocht door vissers of aquacultuurproducenten.

Disclaimer: Wij proberen onze antwoorden up-to-date te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen aangezien de wetgeving dagelijks kan veranderen. Vandaar dat wij u aanraden om (bij twijfel) altijd even contact met ons op te nemen.


Met iMIS Food stellen wij jou in staat om zelf voedselveiligheid te managen.

iMIS Food

Bekijk hier meer veel gestelde vragen omtrent controles en procedures: