De procedure voor het microbiologisch onderzoek

Hierbij een voorbeeldprocedure voor bedrijven omtrent extern microbiologisch onderzoek van de monsteropname tot de beoordeling van de onderzoeksresultaten.

Onderdeel van onze veel gestelde vragen | Bekijk alle FAQ of zoek op onderwerp.

Microbiologische onderzoek voorbeeld

Het bedrijf laat zich door een extern bureau begeleiden en adviseren op het gebied van integrale kwaliteitszorg. Dit kwaliteitsbureau verricht tevens de chemische en microbiologische onderzoeken. Het voert haar beproevingsactiviteiten op dien aard uit, zodat men voldoet aan eisen die vermeld staan in de Nederlandse norm NEN-EN-ISO /IEC 17025. Op deze manier voldoet me tevens aan de behoeften van klanten en wetgevende instanties. Het laboratorium beschikt over voor kwaliteitsbeheersing om de validiteit van de uitgevoerde beproevingen te bewaken. De resulterende gegevens worden zo geregistreerd dat trends worden opgemerkt en dat voor zover praktisch mogelijk, statistische methoden worden toegepast voor de beoordeling van de resultaten Deze bewaking wordt gepland en beoordeeld. Deze bewaking omvat onder andere het volgende:

 • Regelmatig gebruik van gecertificeerde referentiematerialen en/of interne kwaliteitscontroles op basis van secundaire referentiematerialen.
 • Deelname aan interlaboratoriumvergelijkingen of programma’s voor bekwaamheids beproevingen.
 • Herhaling van de beproeving door middel van dezelfde of andere methoden.
 • Hernieuwd beproeving of kalibratie van bewaarde objecten.

De technische medewerkers leggen zich toe op het laboratoriumonderzoek. De technische medewerkers staan onder rechtstreeks toezicht van de directie en dienen verantwoording af te leggen over de gerealiseerde werkresultaten. De technische medewerkers houden zich bezig met het expliciteren van het technisch kunnen van de onderneming. Zij zijn intern gefocusseerd bezig conform de Nederlandse norm NEN-EN-ISO /IEC 17025 en ISO-standaarden en leven de kwaliteitsinstructies na. De technisch medewerkers zijn voldoende opgeleid (HBO, WO) en hebben voldoende ervaring de vereiste analyses uit te voeren. Betreft: Monstername en transport.

Monsteropname

Het is belangrijk dat het laboratorium een monster ontvangt, die een waarheidsgetrouwe weerspiegeling geeft van het . Het monster mag niet beschadigd zijn en veranderd zijn door transport of bewaring. Het nemen van monsters mag niet van invloed zijn op de bestaande microbiële toestand van het te bemonsteren product. Bij in afzonderlijke verpakkingen levert dit meestal geen problemen op. Als de eenheden zo groot zijn dat ze niet in hun geheel als monster kunnen worden genomen, moet een gedeelte worden verpakt in steriel materiaal. Daarbij mag niet meer dan driekwart van de ruimte worden gevuld, zodat morsen wordt voorkomen en het monster goed kan worden gemengd voor het onderzoek. De overbrenging gebeurt op aseptische wijze met steriel gereedschap zodat wordt voorkomen. Als het gereedschap op de plaats van bemonstering meerdere malen kort achter elkaar wordt gebruikt, is tussentijdse en sterilisatie noodzakelijk. In plaats van gereedschap opnieuw te steriliseren, kan ook gebruik worden gemaakt van steriel wegwerpgereedschap.

Transport

Het transport dient juist en snel te worden uitgevoerd zodat het aantal in het monster tijdens transport niet verandert. De volgende bewaartemperaturen moeten worden gehanteerd:

 • Stabiele producten: omgevingstemperatuur.
 • Verse en gekoelde producten: tussen 0-4 graden Celcius.
 • of diepgevroren producten: beneden de -18 graden Celcius.
 • Gepasteuriseerde en verwante producten: tussen de 0-4 graden Celcius.
 • Bederfelijke producten: tussen 0-4 graden Celcius Waarschuwing: gevoelige voedingsmiddelen (verse vis) zullen moeten worden bewaard tussen 0-2 graden Celcius. Bederfelijke producten moeten getransporteerd worden in afgesloten verpakkingen om ze tegen lekkage te beschermen.

De bemonstering vindt plaats met het controlebureau. Producten worden onderzocht na productie en op einde THT. Dit alles met artikel 2073 als leidraad. De uitslagen worden beoordeeld en er wordt gekeken naar eventuele trends. Wanneer bepaalde producten/productgroepen niet voldoen worden maatregelen ter verbetering getroffen:

 • Aanpassing product;
 • Aanpassingen receptuur;
 • Instructies ;
 • Aanpassen productieproces;
 • Wijzigen grond en/of hulpstoffen.

Indien een monster als microbiologisch onvoldoende wordt beoordeeld wordt binnen 3 weken een contramonster genomen. Indien deze ook afwijkt wordt gezocht naar de afwijking en worden maatregelen genomen. Er wordt 4 x per jaar onderzocht. Het water wordt o.a. onderzocht op de volgende parameters:

 • Totaal /ml bij 22°C.
 • Totaal kiemgetal/ml bij 36°C.
 • Coliformen/100ml.
 • Thermotolerante coliformen/100ml.
 • Faeacale enterococcen/100ml.
 • Sporen van sulfietreducerende Clostridia/100ml Ieder kwartaal wordt een onderzoeksrapport opgevraagd.

Wanneer van toepassing worden challange testen en “worst-” testen uitgevoerd in overleg met het onderzoeksbureau.

Handmatige controle

Ondanks het feit dat vele productieprocessen zijn geautomatiseerd, speelt bij de bereiding van een groot aantal levensmiddelen de van de werknemer een belangrijke rol. Veelal is met handen bij de productie niet te vermijden. Handen kunnen door verschillende oorzaken besmet zijn met micro-organismen. Zo bevat de huid altijd huid-eigen , de zogenaamde residenten. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze groep zijn micrococcen, staphylococcen, propionilbacterien en crynebacterien. Daarnaast worden handen door contact met de omgeving dikwijls van buitenaf besmet, de zogenaamde transiente besmetting. Deze transienten kunnen afkomstig zijn van het eigen lichaam (uit neus, mond, keelholte of het maagdarmkanaal) of van de omgeving in de ruimste zin van het woord (andere personen, materialen, huisdieren etc.). Het kenmerkende van transienten is, dat ze niet op de huid koloniseren (vermeerderen) zoals
residenten, maar wel gedurende een bepaalde tijd kunnen overleven. In die tijd kunnen ze via de handen weer worden overgebracht op voedsel. Een uitzondering is , die wel kan kolonieren op de huid. Met behulp van de afdrukmethode kan de aanwezigheid van bepaalde bacterien (bijvoorbeeld En terobacteriaceae, Staphylococcus aureus) op de handen worden onderzocht. Bereken het aantal kve per 5 vingers. Frequentie: 1x per 3 maanden. Bij een overschrijding van de norm wordt met de persoon in kwestie de handenwas procedure opnieuw besproken. Waarna herbemonstering plaatsvindt. Dit wordt herhaald totdat de gewenste resultaten bereikt zijn.

Verpakkingen

Alle verpakkingen of verpakkingsapparatuur zijn geschikt voor het bedoeld gebruik en zijn getest op mogelijke besmettingen en gevaren (migratie) richting product en consumenten. Effectieve en actuele testrapporten zijn aanwezig.

Organoleptisch onderzoek

Naast het microbiologisch onderzoek worden onze producten getest op smaak, kleur en geur. Dit wordt gedaan na productie en op het einde van de . Door deze testen wordt inzicht gekregen of de producten de juiste kwaliteitseisen hebben en blijven houden. Bij afwijking wordt getracht de oorzaak te achterhalen. Dit gebeurt bij herhaalde afwijking van de contramonsters. Aan de hand van de oorzaak kunnen maatregelen genomen worden ter verbetering:

 • Aanpassen receptuur;
 • Aanpassen grond/hulpstoffen;
 • Aanpassing productieproces.

Handschoen controle

Van elke batch handschoenen worden 5 handschoenen gecontroleerd op eventuele lekkage en op uiterlijk. Indien juist worden de producten vrijgegeven voor gebruik. Bij worden de producten retour gezonden naar de leverancier.

Beoordeling onderzoeksresultaten

Er beoordeling van de onderzoeksresultaten dienen te worden vastgelegd. Bij ons bedrijf zijn alle monsteruitslagen oké bevonden tenzij er een afwijking is geconstateerd. Deze wordt specifiek benoemd en er wordt actie ondernomen naar aanleiding van de uitslag. Acties kunnen zijn:

 1. Verificatie bij laboratorium naar methode van beproeving (bij rare uitslag);
 2. Correctie naar product, daar waar mogelijk;
 3. Corrigerende maatregel naar product, proces, productieruimte en .
 4. Eventueel kan via iMIS audit dit proces worden gerapporteerd.

Gerelateerde artikelen

Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'De procedure voor het microbiologisch onderzoek' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen:

Meer weten over een handboek voor voedselveiligheid?


Wil je meer weten over handboek en voedselveiligheid? Bekijk dan onze iMIS producten.
Deze zijn speciaal gemaakt om de handboeken te controleren en up-to-date-te houden.
Daarnaast kun je ook onze trainingen over handboeken en opleiding voedselveiligheid volgen.

Interne audits en jaarlijkse QA rapportages Dag 4| 20 januari 2023

De dag is verdeeld in een ochtend die zich focust op (interne) audits, en de audit voorbereiding. De middag zal zich focussen op jaar/periodieke rapportages.

iMIS Food Handbook Handboek voor food management

iMIS Food bevat een managementsysteem voor het kwaliteitshandboek. Het handboeksysteem bevat de bedrijfsinformatie, procedures omtrent de voedselveiligheid.

iMIS Food Intranet Bedrijfsintegratie

Met iMIS Food intranet wordt het bedrijf betrokken bij het kwaliteitssysteem. Alle informatie over kwaliteit en voedselveiligheid is op het intranet aanwezig.

We zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid. Wij stellen een voedselproducent in staat om zelf voedselveiligheid goed te managen. Om dit te bereiken hebben we iMIS Food ontwikkeld. iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende regelgeving en standaarden voor handboeken. Met de iMIS Food Helpdesk heb je professionele ondersteuning voor inhoudelijke en software vragen.

iMIS Food biedt een complete infrastructuur voor QA zaken, waardoor op efficiënte wijze kan worden voldaan aan wijzigende wetgeving en standaarden.
Met iMIS Food hebben we sinds 2009 al meer dan 1000 audits succesvol behaald!


Updates over voedselveiligheid

Wil jij ook maandelijks de iMIS Food Update ontvangen en uitgenodigd worden voor onze events? Geef dan hier je gegevens door.